Algemene voorwaarden clever fit

Heerlen, Nederland

1. ALGEMEEN

1.1. Contractpartner

Na ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst (hierna te noemen: de overeenkomst) is de daarin vermelde persoon lid bij clever fit Fitness Heerlen B.V. (hierna te noemen: clever fit).

1.2 Omvang dienstverlening

Clever fit stelt haar leden na betaling van de overeengekomen lidmaatschapsgelden in de gelegenheid, om gedurende de officiële openingstijden zoals in de fitness studio vermeld, gebruik te maken van de overeengekomen diensten. Gebruik van de studio en haar faciliteiten is alleen mogelijk met een geldige lidmaatschapsovereenkomst.

1.3. Minderjarigen

Onder de 18 jaar is een lidmaatschap alleen mogelijk met toestemming van een ouder of wettelijke voogd. Leden jonger dan 16 jaar mogen alleen trainen in aanwezigheid van een ouder of wettelijke voogd. Personen jonger dan 14 jaar kunnen geen lid worden.

 

2. GEBRUIK VAN DE FITNESS STUDIO

2.1. Toegang tot de fitness studio

Na het afsluiten van het lidmaatschap ontvangt het lid een NFC-polsband (hierna ook: lidmaatschaps-armband) in bruikleen, waarmee hij/zij toegang heeft tot de fitness studio. Zonder deze NFC-polsband is toegang tot de fitness studio niet mogelijk. Ook het gebruik maken van extra geboekte diensten is zonder deze polsband niet mogelijk. Clever fit heeft het recht om te controleren of iemand rechtmatig aanwezig is in de fitness studio door te vragen om overlegging van een geldig legitimatiebewijs.

2.2. Huisregels

In de fitness studio is het lid gehouden aan de geldende huisregels. De huisregels omvatten voorschrif-ten voor het gebruik van de apparatuur en gedragingen in en rondom de fitness studio. Het personeel is bevoegd om in individuele gevallen instructies te geven, voor zover dit noodzakelijk is voor het behouden van een ordelijke bedrijfsvoering, de hygiëne, de veiligheid of de naleving van de huisregels. Ieder lid dient deze instructies te allen tijde op te volgen. Bij niet-naleving van de regels door een lid kan (ter exclusieve beoordeling) door clever fit het lid de toegang tot de studio worden ontzegd en het lidmaatschap per direct worden beëindigd.

2.3. Elektronische betaling

In de fitness studio kunnen betaalde diensten uitsluitend betaald worden met de NFC-polsband. Indien het lid krediet op de NFC-polsband wenst te laden, is clever fit gemachtigd om het betreffende bedrag van zijn/haar rekening af te schrijven. Gedurende de looptijd van het lidmaatschap kan dit tegoed gebruikt worden om diensten mee te betalen. Terugbetaling of compensatie van het tegoed is niet mogelijk.

2.4. Gebruik van lockers

Clever fit Heerlen biedt afsluitbare lockers aan die tijdens het verblijf in de fitness studio gebruikt kunnen worden. De fitness studio is nooit aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen. De fitness studio heeft het recht om bezette kluisjes te openen en te ledigen als ze buiten openingstijden gebruikt worden. Hierbij gevonden eigendommen worden niet bewaard.

2.5. Parkeren

Clever fit heeft de beschikking over een beperkt aantal gereserveerde parkeerplaatsen op een terrein dat beheerd wordt door derden. Indien een lid op het lidmaatschapsformulier heeft aangegeven hier-van gebruik te willen maken, kan deze gedurende een bezoek aan de studio twee uur gratis parkeren op een van de gereserveerde parkeerplaatsen. Indien er geen parkeerplaats beschikbaar is, kan hier ook geen aanspraak op gemaakt worden. Na de twee uur gratis parkeren zijn de geldende tarieven van de betreffende parkeerorganisatie van toepassing. Ter plaatse zijn altijd de reglementen van de betreffende parkeerorganisatie van toepassing.

2.6 Openingstijden

Clever fit mag tijdens officiële feestdagen en schoolvakanties de studio gedeeltelijk of geheel sluiten. Ook mag clever fit de openingstijden tijdelijk of blijvend wijzigen. Bij sluiting door overmacht of groot-schalige verbouwingen mag clever fit voor maximaal 14 dagen aaneengesloten gesloten blijven.

 

3. VERPLICHTINGEN VAN HET LID

3.1. Gebruik van de NFC-polsband

Het lid is verantwoordelijk voor zijn/haar NFC-polsband en moet bij verlies ervan dit onmiddellijk bij de fitness studio melden. Nadat het verlies is gemeld, worden de betalingsfunctie en toegangsfunctie van deze lidmaatschapsarmband geblokkeerd.

3.2. Niet-overdraagbaarheid van het lidmaatschap en NFC-polsband

Het lidmaatschap van clever fit is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Het lid verplicht zich ertoe om de NFC-polsband uitsluitend voor eigen gebruik te gebruiken en niet aan derden te overhandigen. In geval van overtreding van deze bepaling is het lid een schadevergoeding verschuldigd van € 150. Overige schade ontstaan door deze overtreding kan verhaald worden op het lid.

3.3. Vergoeding bij toekenning van de NFC-polsband

Bij de eerste toekenning, en bij elke vervanging van een lidmaatschapsarmband als gevolg van verlies of schade, worden activeringskosten van € 19,90 in rekening gebracht. Als het lid bij een vervanging van een lidmaatschapsarmband bij verlies of schade kan bewijzen dat er geen verdere schade is, zijn alleen de activeringskosten verschuldigd.

3.4. Wijzigingen in persoonlijke gegevens van het lid

Wijzigingen in contractueel relevante gegevens zoals naam, adres, bankgegevens enz. dienen onmid-dellijk aan de fitness studio te worden doorgegeven. Kosten die voor de fitness studio ontstaan doordat het lid de wijziging van de gegevens niet onmiddellijk doorgeeft, zijn voor rekening van het lid.

 

4. LIDMAATSCHAPSGELD EN BETALINGEN

4.1. Maandelijkse betalingen

De maandelijkse overeengekomen lidmaatschapsgelden worden elke kalendermaand bij vooruitbe-taling en per automatische incasso voldaan vóór de eerste van de komende maand. Een mogelijk resterend bedrag voor een gebroken maand wordt pro rata berekend en voldaan. De vergoedingen voor de NFC-polsband en de administratievergoeding zijn verschuldigd bij het afsluiten van een lidmaatschapsovereenkomst.

4.2. Storneringskosten

Het lid dient ervoor te zorgen dat er tijdens de incassoperiode voldoende saldo op de betaalrekening staat. Als afschrijving niet mogelijk is, zijn de extra bancaire kosten die dit met zich mee brengt voor rekening van het lid. Daarnaast wordt een aanvullende administratieve vergoeding van € 10,00 per keer in rekening gebracht.

4.3. Wanbetaling

Bij een betalingsachterstand kan de NFC-polsband worden geblokkeerd en mag clever fit de over-eenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. Als het lid meer dan twee maanden contributie ver-schuldigd is, zijn alle verschuldigde bijdragen gedurende de looptijd van de overeenkomst onmiddellijk opeisbaar en incasseerbaar. De fitness studio kan daarnaast gemiste rente-inkomsten in rekening brengen, alsmede incasso- en andere juridische kosten. clever-fit.comAlgemene voorwaarden clever fit Heerlen, Nederland

4.4. Bijkomende kosten

De lidmaatschapsovereenkomst omvat niet het gebruik van aanvullend aangeboden producten en diensten, b.v. personal training. Deze dienen apart betaald te worden. De kosten hiervan zijn afhanke-lijk van de soort aangeboden producten en diensten.

4.5. Lidmaatschapsgelden

Clever fit behoudt zich het recht voor om per kalenderjaar de lidmaatschapsprijzen te indexeren. Deze indexering bedraagt maximaal 5 %. Mededelingen hierover worden in de fitness studio duidelijk kenbaar gemaakt.

 

5. DUUR VAN HET LIDMAATSCHAP

Het contract heeft een looptijd van twaalf kalendermaanden. Opzegging van het lidmaatschap dient één kalendermaand voor het einde van de initiële lidmaatschapsduur schriftelijk te worden doorgegeven. Als de lidmaatschapsovereenkomst niet wordt beëindigd, wordt het lidmaatschap na de contractperiode automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt eveneens een opzegtermijn van één kalendermaand. De opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend in tekstvorm, dus schriftelijk of per e-mail aan de adressen zoals die op het briefpapier van clever fit te Heerlen vermeld staan.

 

6. OPSCHORTING OF BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

6.1. Opschorting

Uitsluitend in geval van langdurige ziekte, zwangerschap, blessure of letsel kan met schriftelijke toe-stemming van clever fit het lidmaatschap opgeschort worden. Dit kan voor een periode van maximaal zes kalendermaanden. De periode gaat in bij het begin van de eerstvolgende kalendermaand. De totale resterende duur van de lidmaatschapsovereenkomst blijft ongewijzigd, zodat de overeenkomst wordt verlengd met het aantal opgeschorte maanden.

6.2. Beëindiging bij verhuizing

Indien de hoofdverblijfplaats van het lid bij verhuizing meer dan 30 kilometer van de locatie van de fitness studio verwijderd is, heeft het lid recht op een bijzonder opzeggingsrecht. De opzegtermijn bedraagt één kalendermaand. Opzegging kan alleen geschieden met bewijs van inschrijving op het nieuwe woonadres. Voor deze opzegging bij verhuizing worden verwerkingskosten van € 10 in rekening gebracht.

 

7. GEDRAG IN DE FITNESS CLUB

7.1. Niet toegestaan/verboden middelen

Het is in de fitness studio niet toegestaan om te roken of om alcoholische dranken of verdovende middelen bij zich te hebben of te consumeren. Het is niet toegestaan om niet-medisch voorgeschre-ven middelen die dienen om de fysieke capaciteit te vergroten (bijvoorbeeld anabole steroïden) mee de studio in te nemen. Het is verder niet toegestaan om dergelijke middelen aan te bieden, te kopen, uit te lenen of anderszins ter beschikking te stellen aan leden of derden in of in de directe nabijheid van de fitness studio. In geval van overtreding van deze bepalingen heeft de fitness studio het recht om de lidmaatschapsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en een schadevergoe-ding te eisen van € 150. Bij overtreding van de wet wordt aangifte gedaan.

7.2. Begeleidende personen

Het is niet toegestaan om begeleidende personen (incl. kinderen) of dieren in de fitness studio mee te nemen, tenzij sprake is van een ouder of wettelijk voogd als bedoeld in 1.3 hiervoor.

 

8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Het beoefenen van fitness kan (zoals elke vorm van sport) risico’s met zich brengen, welke risico’s uitsluitend voor rekening en risico zijn van het lid. Het door een lid gebruik maken van de fitness studio en de daarin aanwezige apparatuur gebeurt geheel op diens eigen verantwoordelijkheid. Bij twijfel over het juiste gebruik van apparatuur dient het lid vooraf advies in te winnen bij het personeel van clever fit. Clever fit kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van enig letsel of ongeval van het lid of het onjuiste gebruik van de apparatuur, tenzij er sprake is van aantoon-bare, toerekenbare tekortkoming in de nakoming van op haar rustende verplichtingen. Aansprakelijkheid voor verlies van of schade aan kleding, kostbaarheden en valuta die een lid mee-neemt, zal niet worden aanvaard tenzij het verlies of de schade te wijten is aan grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de fitness studio. Aansprakelijkheid van de fitness studio ingeval van lichte nalatigheid is hoe dan ook steeds uitgesloten.

 

9. PRIVACY

Persoonlijk identificeerbare informatie van het lid (inclusief zijn/haar foto) wordt door de fitness studio óf door hiertoe door clever fit gecontracteerde dienstverleners verzameld, bewaard, verwerkt en gebruikt. Alleen bij strafbare feiten, en pas na overhandiging van de juiste juridische documenten, kunnen daartoe bevoegde instanties toegang krijgen tot deze gegevens. Bij het betreden van de fitness studio worden de datum, tijd en het lidmaatschapsnummer van het lid vastgelegd. De fitness studio slaat deze gegevens op. De fitness studio bewaakt haar pand met videocamera’s en slaat de opnames op zolang en voor zover dit voor de veiligheid van haar leden en voor het onderzoeken van strafbare feiten in individuele gevallen noodzakelijk is. Bij betreding van de fitness studio geeft een bord aan dat er opnamen gemaakt worden. De relevante bepalingen van de Europese Wet Bescherming Persoonsgegevens en de AVG worden door de fitness studio nageleefd. Door en met het aangaan van de lidmaatschapsovereenkomst verklaart het lid geen bezwaar te hebben tegen deze wijze van registratie van persoons- en andere gegevens.

 

10. SLOTBEPALINGEN

10.1. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden

Het is de fitness studio toegestaan om de algemene voorwaarden in de toekomst eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht zodra de fitness studio de wijzigingen in de club bekend maakt, het lid kennis kan nemen van de wijzigingen, en deze niet binnen twee weken daarna hier-tegen bezwaar maakt. In geval van bezwaar heeft de fitness studio het recht om de lidmaatschaps-overeenkomst op de eerstvolgende laatste dag van een kalendermaand te beëindigen. Indien het lid een voor hem/haar nadelige wijziging niet accepteert kan deze ook zelf de overeenkomst, met inacht-neming van een opzegtermijn van één maand, beëindigen. Dit dient altijd schriftelijk te gebeuren.

10.2. Geen schuldverrekening

Alleen onbetwiste of wettelijk vastgestelde claims tegen de fitness studio mogen door een lid verrekend worden.

10.3. Ongeldigheid van individuele bepalingen

Indien één of meerdere bepalingen van het lidmaatschapscontract of de algemene bepalingen ongel-dig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen in het contract of de algemene bepalingen.