VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ FITNESS STUDIA (dále jen „VOP“)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO VYUŽÍVÁNÍ FITNESS STUDIA clever fit Kladno
(dále také jen „VOP“)


1. UZAVŘENÍ SMLOUVY


1.1. Rozsah plnění
Studio clever fit Kladno (provozovatel cf Kladno s.r.o., IČ 09047034) poskytuje členům své služby uvedené ve smlouvě o členství během oficiální otevírací doby, která je vyvěšená ve fitness studiu. Využívání zařízení studia je povoleno pouze s platným členstvím. Členem se může stát pouze osoba starší 15 let.


1.2. Doplňková plnění
Za doplňkově nabízené produkty a služby, jako například solárium, může studio při jejich využití účtovat další poplatky, resp. náklady. Na toto musí být člen dopředu upozorněn v rámci fitness studia. Následná úhrada takovýchto dalších poplatků, resp. nákladů, proběhne bezodkladně v ten samý den, kdy člen přestane zařízení studia užívat, a to výhradně prostřednictvím platebního terminálu v rámci fitness studia či případně v souladu s platbami dle bodu 2.6. těchto VOP.


1.3. Mladiství
Pro mladistvé věku od 15 do 18 let je členství možné pouze se svolením zákonných zástupců. Jejich svolení bude nahrazeno souhlasem člena, jakmile člen dosáhne věku 18 let.

2. PŘÍSTUPOVÉ MÉDIUM

2.1. Oprávnění k přístupu do fitness studia a s tím spojené pořízení fotografie zachycující podobu člena. Do prosto fitness studia je oprávněn vstoupit pouze její člen. Člen obdrží při uzavření členství přístupové médium (členskou kartu nebo členský náramek), které mu umožní vstup do studia. Člen musí mít přístupové médium u sebe, v opačném případě může studio členovi odepřít vstup do studia či mu může odepřít využití rezervovaných doplňkových služeb, nemůže-li se člen prokázat jiným způsobem a pokud nemůže být prokázána existence platného členství. Ve smyslu umožnění vstupu do fitness studia pouze jejím členům, potažmo ve smyslu prokázání toho, že konkrétní osoba je skutečně členem studia, jsou členové při svém vstupu do fitness studia povinni se prokázat svojí podobiznou. Za tímto účelem pak člen tímto výslovně souhlasí s tím, potažmo člen tímto uděluje studiu svůj výslovný souhlas k tomu, aby při uzavření smlouvy došlo k pořízení fotografie zachycující jeho podobu. Pořízená fotografie zachycující podobu člena je studio oprávněno zpracovávat a uchovávat jen a pouze za tím účelem, aby konkrétní osoba prokázala své členství.

2.2. Poplatek za první vystavení přístupového média
Za první vystavení přístupového média je účtován poplatek ve výši 500 Kč.

2.3. Manipulace s přístupovým médiem
Člen je povinen zajistit bezpečné uložení svého přístupového média a v případě jeho ztráty tuto neprodleně ohlásit studiu. Po ohlášení ztráty bude zablokována případná platební funkce přístupového média.

2.4. Nepřenositelnost členských práv
Členství ve studiu je osobní a nemůže být převedeno. Člen se zavazuje, že předané přístupové médium bude používat pouze on sám a nepřenechá je třetí osobě. Pokud člen tuto podmínku poruší, tj. přenechá-li vědomě a záměrně přístupové médium třetí osobě, aby jí zajistil přístup, může od něj
studio za každý případ porušení podmínky požadovat smluvní pokutu ve výši 1000 Kč, aniž by bylo nutno prokázat vzniklou škodu. Uplatnění dalších práv z takového porušení, zejména uplatnění dalších škod a možnost mimořádného ukončení členství, není dotčeno. Pro uplatnění těchto práv, není zapotřebí předchozího upozornění.

2.5. Opětovné vystavení přístupového média
Za každé opětovné vystavení přístupového média, které je nutné z důvodu zaviněné ztráty nebo zaviněného poškození přístupového média ze strany člena, je splatný aktivační poplatek ve výši 500 Kč.

2.6. Bezhotovostní platba pomocí přístupového média
Studio je oprávněno zavést bezhotovostní platební styk pro všechny produkty a služby, které nabízí doplňkově ke smluvně sjednanému plnění.
Využije-li studio této možnosti, může člen využívat nabízené produkty a doplňkové služby výhradně bezhotovostně prostřednictvím přístupového média. Studio může stanovit maximální částku kreditu, výši jednotlivého nabití a možnosti způsobů platby. Během doby trvání smlouvy může člen
kdykoli nechat částku připsanou na přístupové médium převést zpět na svůj běžný účet. Člen nemá nárok na dílčí vratky nebo vyplacení kreditu v hotovosti. Kredit, který bude na přístupovém médiu evidován na konci smlouvy, bude převeden na běžný účet člena, pokud nebudou k tomuto
okamžiku existovat nedoplatky člena ze smluvního vztahu. V takovém případě je studio oprávněno inkasovat zůstatek kreditu jako započtení na nedoplatek.

3. VYUŽÍVÁNÍ STUDIA

3.1. Provozní řád
Při využívání studia podléhá člen tamnímu provoznímu řádu. Provozní řád obsahuje zejména pravidla pro přípustné užívání přístrojů a studia a pro zachování práv ostatních členů. Personál je oprávněn, je-li to nutné pro zachování řádného provozu studia, pořádku a bezpečnosti nebo dodržení
provozního řádu, vydávat pokyny. Člen je povinen pokynů uposlechnout.

3.2. Využívání skříněk
Ve studiu jsou k dispozici uzamykatelné skříňky. Člen smí tyto skříňky využívat pouze během své přítomnosti ve studiu. Studio je oprávněno obsazené skříňky otevřít a vyklidit, pokud jsou používány i mimo dobu přítomnosti člena ve studiu. Za ztrátu, poškození či odcizení věcí uložených
mimo uzamčenou skříňku nenese studio odpovědnost.

3.3. Využívání parkovacích míst pro zákazníky
Parkovací místa pro zákazníky, které studio poskytuje, smí člen využívat pouze během své přítomnosti ve studiu. V případě obsazení parkovacího místa bez přítomnosti člena ve studiu je studio oprávněno nechat vozidlo za poplatek odtáhnout.

3.4. Kamerový systém
Studio upozorňuje své členy a členové berou tímto na vědomí, potažmo výslovně souhlasí s tím, že budou v prostorách fitness studia monitorováni kamerovým systémem. Účelem provozování takového kamerového sytému je nejenom ochrana práv a oprávněných zájmů studia, a to v podobě
všeobecné ochrany majetku studia, ale i ochrana zdraví a majetku členů pohybujících se v prostorách fitness studia. Kamerový systém zaznamenává pouze veřejné prostory fitness studia. Kamerový systém není provozován v prostorách, jako jsou toalety a šatny, solárium, masážní lůžko. Přístup k záznamům mají jen pověřené osoby.

4. POVINNOSTI ČLENA

4.1. Doprovod
Přivádět do studia doprovázející osoby včetně dětí je povoleno s výslovným předchozím svolením studia. Přivádět zvířata je zakázáno.

4.2. Porušení povinnosti vhodného chování
Člen je povinen dodržovat podmínky provozního řádu a řádně dodržovat povinnost vhodného chování uloženou těmito VOP. Poruší-li člen opakovaně a přes napomenutí smluvní povinnosti plynoucí z členství, je studio oprávněno od smlouvy o členství písemně odstoupit.

4.3. Změna osobních údajů
Člen je povinen studiu neprodleně sdělit změnu osobních údajů relevantních pro smlouvu jako jsou jméno, adresa atd. Náklady, které studiu vzniknou tím, že člen změnu osobních údajů neprodleně nesdělí, nese člen.

5. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY A PRODLENÍ S PLATBOU

5.1. Základní členský příspěvek a splatnost členského příspěvku
Základní členský příspěvek je uvedený ve smlouvě. Sjednaný členský příspěvek, paušální správní poplatek a jednorázový poplatek za první vystavení přístupového média vzniknou uzavřením smlouvy o členství. Bude-li se členem sjednáno, že členský příspěvek bude zaplacen jako jednorázová
platba předem, musí být částky studiu uhrazeny nejpozději v den počátku členství. Není-li sjednána jednorázová platba, je člen oprávněn zaplatit členský příspěvek studiu ve stejných měsíčních splátkách. Měsíční členské příspěvky jsou pak splatné vždy k 15. dni v měsíci za příslušný kalendářní
měsíc (splátkové období). Správní poplatek a poplatek za první vystavení přístupového média se v takovém případě hradí studiu současně s první platbou členského příspěvku. Veškeré platby (členský příspěvek, poplatky či jiné), ke kterým je člen povinen na základě této smlouvy, je člen povinen studiu uhradit primárně na základě
platby realizované prostřednictvím platební brány na webové stránce studia nebo prostřednictvím platebního terminálu v rámci fitness studia, a to pomocí platební karty
či jiné obdobné technologie, tedy bezhotovostně.

5.2. Prodlení s platbou
Studio si vyhrazuje právo v případě prodlení s platbou účtovat náklady na upomínky a úroky z prodlení podle zákonných ustanovení a využít práva na přechodné odepření
služeb. Dále je člen povinen nést náklady na účelné vymáhání práva, ke kterým patří zejména náklady vymáhacích agentur, náklady na právní zastoupení, soudní výlohy a
náklady na provedení exekuce.

5.3. Celková splatnost
Byla-li sjednána platba členského příspěvku ve splátkách (bod 5.1.) a dostane-li se člen do prodlení s nejméně dvěma měsíčními příspěvky, nastane okamžitá splatnost
celé výše členského příspěvku a všech paušálních poplatků do konce doby trvání smlouvy, a to jakožto pro tento případ sjednaná smluvní pokuta. Totéž platí v případě
odstoupení od smlouvy o členství ze závažného důvodu ze strany studia, zejména podle bodů 4.2., 6.4. a 7.2.

5.4. Zákaz započtení a zadržení
Člen smí započíst pohledávky vůči studiu nebo uplatnit zadržovací právo vůči těmto částkám, pouze pokud byly nesporně nebo pr avomocně stanoveny.

6. DOBA TRVÁNÍ ČLENSTVÍ, POZASTAVENÍ ČLENSTVÍ

6.1. První doba trvání smlouvy
První doba trvání smlouvy činí 1, 3, 6, nebo 12 měsíců, není-li sjednáno jinak. Doba trvání smlouvy začíná běžet okamžikem sjednaného začátku členství. Po uplynutí první
doby trvání smlouvy mohou člen a studio uzavřít novou smlouvu na členství opět v délce 1, 3, 6, nebo 12 měsíců, za současného zachování stávajícího členského čísla.

6.2. Automatické prodloužení smlouvy a její výpověď ze strany člena
Smlouva se opakovaně automaticky prodlužuje vždy o další 1 kalendářní měsíc, a to po uplynutí trvání sjednané doby smlouvy, potažmo po uplynutí 1 kalendářního
měsíce, o který již byla automaticky prodloužena. Smlouva může být ze strany člena kdykoliv ukončena na základě jeho písemné výpovědí doručené studiu. V takovém
případě dojde k ukončení smluvního vztahu na základě této smlouvy po uplynutí 7 měsíců trvání smlouvy a výpovědní lhůty v délce 1 měsíce, která počne běžet prvního
dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla taková výpověď studiu doručena. V případě přeplatku člena vůči studiu na členském příspěvku je studio
povinno takový přeplatek členovi bezodkladně po ukončení členství vrátit, a to prostřednictvím bezhotovostní platby. Studio je však oprávněno takový případný přeplatek
člena primárně užít k započtení na případné dluhy člena, které bude mít právě vůči studiu. Tato varianta platí pro 12měsíční smlouvu.
Smlouva na 1, 3, 6 měsíců zaniká po ukončení doby trvání smlouvy, na kterou byla uzavřena.

6.3. Další prodloužení smlouvy a její výpověď ze strany studia
V případě automatického prodloužení smlouvy po uplynutí první doby trvání smlouvy (bod 6.2.) může být členství řádně vypovězeno i ze strany studia, a to na základě
jeho písemné výpovědí doručené členovi. V takovém případě dojde k ukončení smluvního vztahu na základě této smlouvy po
uplynutí výpovědní lhůty v délce 1 měsíce, která počne běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla taková výpověď členovi doručena.
Tato varianta platí pro 12měsíční smlouvu.
Smlouva na 1, 3, 6 měsíců zaniká po ukončení doby trvání smlouvy, na kterou byla uzavřena.

6.4. Odstoupení od smlouvy
Od smlouvy o členství může kterákoliv smluvní strana ze závažného důvodu odstoupit. Změna místa bydliště č lena nezakládá právo na odstoupení od smlouvy.

6.5. Pozastavení členství
Místo výpovědi může být smlouva o členství na předem stanovenou dobu po vzájemné dohodě pozastavena. Doby pozastavení se do s jednané doby trvání smlouvy
nezapočítávají, tj. doba trvání smluvního vztahu se prodlužuje o dobu pozastavení.

6.6. Forma výpovědi, odstoupení od smlouvy
Výpověď studiu je nutno podat písemně s uvedením jména a členského čísla. Rozhodující pro včasné podání výpovědi je okamžik d oručení studiu. Výpovědi, které nelze
přiřadit k členskému vztahu, se považují za nedoručené. V případě odstoupení od smlouvy o členství ze závažného důvodu ze
strany studia, zejména podle bodů 4.2., 6.4. a 7.2., končí platnost smlouvy doručením písemného odstoupení, které musí obsahovat uvedení důvodu pro zrušení smlouvy,
členovi.

6.7. Případné doplacení základního členského příspěvku vůči zvýhodněnému členskému příspěvku a výše členského příspěvku v rámci výpovědní lhůty. V případě, že člen
uzavřel se studiem smlouvu na členství za zvýhodněných podmínek, tedy že výše jeho měsíčního členského příspěvku byla nižší
oproti základnímu členskému příspěvku tak, jak je uvedeno v rámci ustanovení 5.1. těchto VOP, pak v případě, že člen smlouvu vypoví dle ustanovení 6.2. těchto VOP
před uplynutím původně sjednané délky smlouvy ve smyslu ustanovení 6.1. těchto VOP, je člen v takovém případě povinen studiu doplatit rozdíl právě mezi jeho původně
sjednaným zvýhodněným měsíčním členským příspěvkem a základním členským příspěvkem s tím, že v rámci výpovědní lhůty je člen také povinen platit členský příspěvek
ve výši základního členského příspěvku.

6.8. Pokud uzavřete smlouvu online, máte během prvních 14 dnů od uzavření smlouvy nárok na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

7. ZAKÁZANÉ LÁTKY VE STUDIU

7.1. Zakázané látky
Ve studiu není povoleno kouřit a konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky. Dále je členovi zakázáno přinášet do studií léky na předpis, které neslouží osobní a
lékařem předepsané potřebě člena, a/nebo jiné prostředky, které mají zvýšit tělesnou výkonnost člena (např. anabolika). Stejně
tak je členovi zakázáno nabízet, obstarávat, přenechávat nebo jinak zpřístupňovat takové prostředky za úplatu nebo bezúplatně třetím osobám ve studiu.

7.2. Následky porušení zákazu
Poruší-li člen podmínky uvedené v bodu 7.1., tj. pokud vědomě a úmyslně ve studiu konzumuje zakázané látky nebo je předává třetím osobám, může od něho studio
požadovat za každý případ porušení smlouvy smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, aniž by bylo nutno prokazovat vzniklou škodu .
Uplatnění dalších práv z takového porušení podmínek, zejména uplatnění dalších škod a právo na odstoupení od smlouvy, tím nen í dotčeno. Pro uplatnění těchto práv
není zapotřebí předchozí výzvy.

8. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Odpovědnost studia za nedbalost je omezena. To neplatí pro případy újmy na životě a na zdraví osob nebo na případy porušení závažných smluvních povinností, které
jsou způsobeny porušením povinnosti z nedbalosti ze strany studia nebo jeho zástupce. Závažné smluvní povinnosti jsou takové,
jejichž plnění umožňuje řádné provádění smlouvy a na jejichž dodržování se smluvní strana může v obvyklém případě spolehnout.

9. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Studio shromažďuje, zpracovává a využívá osobní údaje člena. Při uzavření smlouvy o členství jsou členovi poskytnuty informace o zpracování osobních údajů člena. Tyto
informace budou členovi poskytnuty též na vyžádání ve studiu.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Změna VOP
Studio je oprávněno měnit v budoucnu tyto VOP. Změny nabydou účinnosti, když studio na změny upozorní, člen je vezme na vědomí a nevznese proti nim námitku ve
lhůtě 2 týdnů od doručení informace o změně. V případě vznesení námitky jsou studio i člen oprávněni vypovědět smlouvu o
členství k poslednímu dni příslušného měsíce.

10.2. Neúčinnost jednotlivých ustanovení
Pokud by jedno nebo několik ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným, není tím dotčena účinnost smlouvy a jejích ostatních ustanovení. Ustanovením VOP
nemohou být vyloučena žádná ustanovení právních předpisů na ochranu spotřebitele, která se vztahují na „Smlouvu o
členství.“

10.3. Mimosoudní řešení sporů
V případě, že dojde mezi studiem a členem ke vzniku sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může člen podat návrh na mimosoudní řešení
takového sporu České obchodní inspekci.

Tyto podmínky vstupují v platnost 16. 1. 2022