SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SO DEL POGODBE

ZA UPORABO FITNESA STUDIA CLEVER FIT

 

1. SKLENITEV POGODBE

1.1. Obseg storitev
CLEVER FIT (v nadaljevanju kot »fitnes«) nudi članu v času uradnih ur, ki so objavljene v obvestilu izobešenem v fitnesu, storitve določene v članski pogodbi, proti dogovorjenemu plačilu. Uporaba opreme fitnes studia je dovoljena le z veljavnim članstvom.

1.2. Dodatne storitve
Za dodatno ponujene proizvode in storitve, kot denimo uporabo tušev, solarijev ali bara s pijačami, lahko fitnes v primeru njihovega koriščenja zaračuna nadaljnje pristojbine oz. stroške.

1.3. Mladostniki
Za mladostnike, mlajše od 18 let, je članstvo v fitnesu možno le s podpisano izjavo o soglasju staršev ali skrbnikov.

 

2. MEDIJ ZA VSTOP

2.1. Pravica do dostopa do fitnesa
Član prejme ob sklenitvi članstva medij za vstop (člansko izkaznico ali člansko zapestnico), ki mu omogoča vstop v fitnes. Brez medija za vstop, ki ga mora imeti član pri sebi, lahko fitnes članu prepove vstop v fitnes in tudi uporabo rezerviranih dodatnih storitev, če član svoje istovetnosti ni izkazal na drugačen način ali če obstoja veljavnega članstva ni mogoče ugotovitvi na drugačen način.

2.2. Pristojbina za prvo izdajo
Za prvo izdajo medija za vstop se zaračuna pristojbina v višini 39,90 EUR.

2.3. Ravnanje z medijem za vstop
Član mora skrbeti za varno hrambo svojega medija za vstop in v primeru izgube medija, mora izgubo nemudoma sporočili fitnesu. Po naznanitvi izgube se blokira morebitna plačilna funkcija medija za vstop.

2.4. Neprenosljivost članskih pravic
Članstvo v fitnesu je osebno in ga ni mogoče prenesti. Član se zavezuje, da bo medij za vstop, ki mu je bil izročen, uporabljal le osebno in ga ne bo prepustil tretjim osebam. Če član ravna v nasprotju s tem predpisom, tj. da medij za vstop vede in hote prepusti tretji osebi, s čimer ji omogoči dostop, lahko fitnes od tretje osebe za vsak primer kršitve zahteva odškodnino v višini zneska 50,00 EUR. To ne posega v uveljavljanje nadaljnjih pravic iz naslova tovrstne kršitve, zlasti uveljavljanje nadaljnje škode kot tudi izredno prenehanje članstva. Predhodno opozorilo ni potrebno.

2.5. Nova izdaja medija za vstop
Za vsako novo izdajo medija za vstop, ki je potrebna zaradi izgube ali poškodovanja medija za vstop iz krivdnih razlogov na strani člana, se plača pristojbina za aktivacijo v višini 19,90 EUR.

2.6. Negotovinsko plačilo z medijem za vstop
Fitnes ima pravico uvesti negotovinski plačilni promet za vse proizvode in storitve, ki jih fitnes nudi dodatno poleg pogodbeno dogovorjenih storitev. Če fitnes to možnost uporabi, lahko član ponujene proizvode in storitve koristi izključno brezgotovinsko prek medija za vstop. Fitnes lahko določi najvišji znesek dobroimetja, višino posameznih polnjenj kot tudi postopek možnosti plačila. Med trajanjem pogodbe lahko član znesek dobroimetja na mediju za vstop kadar koli prenese nazaj na svoj tekoči račun. Član nima pravice do delnih vračil ali izplačila dobroimetja. Če obstaja ob prenehanju pogodbe na mediju za vstop dobroimetje, se slednje prenese nazaj na tekoči račun člana, razen če v tistem trenutku obstajajo izostala plačila iz naslova pogodbenega razmerja. V tem primeru lahko fitnes preostalo dobroimetje zadrži v obliki poračuna.

 

3. UPORABA FITNESA

3.1. Hišni red
Pri uporabi fitnesa za člana velja tamkajšnji hišni red. Hišni red vsebuje zlasti pravila glede dovoljene uporabe aparatov kot tudi fitnes studia ter pravila glede varstva pravic drugih članov. Osebje je pooblaščeno, da v posameznem primeru da navodila, če je to potrebno za ohranjanje rednega delovanja fitnesa, reda in varnosti ali spoštovanje hišnega reda. Član mora upoštevati navodila.

3.2. Uporaba omar
V fitnesu so na voljo omare, ki jih je mogoče zakleniti. Omare lahko član uporaba le v času njegove navzočnosti v fitnesu. Fitnes lahko napolnjene omare odpre in izprazni, če se slednje uporabljajo zunaj časa navzočnosti.

3.3. Uporaba parkirnih mest za stranke
Parkirna mesta za stranke, ki jih daje fitnes na voljo, lahko član uporablja izključno v času njegove navzočnosti v fitnesu. Fitnes lahko izdaja parkirne kartice, ki jih mora član v vozilu namestiti na vidno mesto. Če so parkirna mesta zasedena, ne da bi bil član navzoč v fitnesu kot tudi, če parkirna kartica v osebnem vozilu ni nameščena na vidnem mestu, lahko fitnesu naroči plačljivo storitev vlečne službe.

 

4. OBVEZNOSTI ČLANA

4.1. Spremstvo
Spremstvo drugih oseb, tudi otrok je dovoljeno le ob izrecnem predhodnem dovoljenju fitnesa. Živali so prepovedane.

4.2. Kršitev obveznosti v zvezi z vedenjem
Član mora spoštovati predpise hišnega reda in izpolniti obveznosti v zvezi z vedenjem, ki jih mora izpolniti v skladu s splošnimi pogoji poslovanja, ki so mu bili predložene. Če član večkrat in kljub opozorilu krši dodatne pogodbene obveznosti iz naslova članstva, lahko fitnes poda izredno odpoved članske pogodbe.

4.3. Sprememba osebnih podatkov
Član mora fitnesu nemudoma sporočiti spremembe pogodbeno pomembnih podatkov, kot so ime, naslov, bančna povezava itd. Stroške, ki fitnesu nastanejo, če mu član sprememb podatkov ne sporoči nemudoma, mora nositi član.

4.4. Zdravstveno stanje
Član izjavlja, da nima zdravstvenih ali katerihkoli drugih težav, ki bi preprečevale vadbo v fitnesu, uporabo sanitarij in druge opreme v fitnesu. Če član zamolči bolezen ali drug zdravstveni razlog, ki je obstajal ob sklenitvi članske pogodbe, potem ne more predčasno odpovedati članske pogodbe ali iz tega razloga zahtevati izpolnitev kakršnihkoli obveznosti od fitnesa.

 

5. ZNESKI ČLANARINE IN PLAČILNE ZAMUDE

5.1. Zapadlost članarine v plačilo
Dogovorjeni zneski članarine, tj. pavšali za upravljanje in prvo izdajo medija za vstop kot tudi pavšali za storitve (skupaj: skupna cena) nastanejo s sklenitvijo članske pogodbe. Če je s članom dogovorjeno, da je treba skupno ceno plačati vnaprej v enkratnem znesku, je treba slednjo fitnesu plačati v sedmih dneh od podpisa pogodbe. Če enkratno plačilo ni dogovorjeno, lahko član zneske članarine fitnesa plača v enakih mesečnih obrokih. Mesečne zneske članarine je treba v tem primeru plačati vsakega 20. v mesecu za vsakokratni koledarski mesec. Pristojbino za upravljanje in prvo izdajo medija za vstop je treba v takem primeru fitnesu plačati skupaj s plačilom prvega zneska. V primeru pogodb, sklenjenih za 12 mesecev, zapade prvi polletni storitveni pavšal v plačilo skupaj s šestim mesečnim zneskom, v primeru dlje trajajočih pogodb pa s petim mesečnim zneskom. Naslednje polletne storitvene pavšale je treba plačati vsakokrat po preteku nadaljnjih šest mesecev, skupaj z zneskom članarine, ki ga je treba plačati.

5.2. Stroški zavrnjenih transakcij
Če se fitnesu podeli trajni nalog, morajo član in tudi morebiten imetnik računa, ki ni član, poskrbeti za to, da je na navedenem tekočem računu v trenutku bremenitve potrebno kritje. Če bremenitev z zapadlimi zneski ni možna, mora član nositi pri tem nastale stroške, in sicer stroške zavrnjenih transakcij.

5.3. Skupna zapadlost
Če je s članom dogovorjeno obročno plačilo zneskov članarine (točka 5.1.) in če član po lastni krivdi zamuja z najmanj dvema mesečnima zneskoma, zapadejo skupni znesek in vsi pavšali o koncu trajanja takoj v plačilo. Enako veljav primeru izredne odpovedi članske pogodbe s strani fitnesa iz pomembnega razloga, zlasti v skladu s točkami 4.2., 6.4. kot 7.2.

5.4. Prepoved pobota in retencijska pravica
Član lahko pobot izvrši le z nespornimi in pravnomočno ugotovljenimi terjatvami, ki jih ima do fitnesa, ali uveljavlja retencijsko pravico.

 

6. TRAJANJE ČLANSTVA, UKINITEV

6.1. Začetno trajanje
Če ni dogovorjeno drugače, znaša začetno trajanje pogodbe 12 mesecev. Začetek pogodbe sovpada z dogovorjenim začetkom članstva.

6.2. Podaljšanje pogodbe

6.2a) MESEČNA POGODBA 

Potrošnik lahko pogodbo sklene katerikoli dan v mesecu. Če potrošnik pogodbo sklene prvi dan koledarskega meseca, se njegovo članstvo začne takoj. Če pogodbo sklene med koledarskim mesecem, pa se njegovo članstvo začne s prvim dnem naslednjega koledarskega meseca. V primeru, da potrošnik pogodbo sklene med koledarskim mesecem, lahko fitnes studio uporablja tudi od sklenitve pogodbe pa do začetka članstva. V tem primeru se potrošniku za to obdobje zaračuna sorazmerni del, ki predstavlja količnik med številom preostalih dni v tekočem mesecu in številom vseh dni v tekočem mesecu. Tako določeno sorazmerno vpisnino je potrošnik dolžan plačati do 20. dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem potrošnik fitnes centra ni uporabljal v celoti. Pogodba se samodejno podaljšuje z začetkom vsakega koledarskega meseca za en mesec. 

6.2b) 12 MESEČNA POGODBA 

Če član ali fitnes članske pogodbe ne odpove ob upoštevanju najmanj 1-mesečnega odpovednega roka pred iztekom pogodbe, se članska pogodba podaljša za nadaljnjih 6 mesecev. Članska pogodba se vsakič znova podaljša za 6 mesecev, če je član ali fitnes ne odpovesta ob upoštevanju najmanj 1-mesečnega odpovednega roka ob koncu obdobja.

6.3. Izredna odpoved
Člansko pogodbo lahko obe pogodbeni stranki predčasno odpovesta iz pomembnih razlogov. Pomembni razlogi, zaradi katerih lahko fitnes predčasno odpove člansko pogodbo, so med drugim hude kršitve splošnih pogojev poslovanja, hišnega reda, zloraba medija za vstop, storitev kaznivih dejanj ali kršitev zoper fitnes, njegove zaposlene ali člane ali druga kazniva dejanja in kršitve, storjena v prostorih fitnesa.

6.4. Ukinitev članstva
Namesto izredne odpovedi članske pogodbe lahko članska pogodba preide sporazumno za vnaprej določeno obdobje v mirovanje. Obdobja mirovanja se pri dogovorjenem trajanju pogodbe ne upoštevajo, kar pomeni, da se trajanje pogodbenega razmerja podaljša za obdobje mirovanja.

6.5. Oblika
Odpoved je treba fitnesu podati v pisni obliki z navedbo imena in članske številke, in sicer na naslov Vilharjeva 36, 1000 Ljubljana. Za pravočasnost odpovedi je merodajen datum prejema odpovedi s strani fitnesa. Odpovedi, ki jih ni mogoče dodeliti članskemu razmerju, ne veljajo kot prejete.

 

7. PREPOVEDANE SNOVI V FITNESU

7.1. Prepovedane snovi
V fitnesu ni dovoljeno kaditi in tudi ne uživati alkoholnih pijač ali drog. Poleg tega član v fitnesu ne sme vnašati zdravil, ki se izdajajo na recept in ki niso namenjena osebni in s strani zdravnika predpisani uporabi člana, in/ali drugih sredstev, ki naj bi povečale telesno zmogljivost člana (npr. anaboliki). Enako član v fitnesu ne sme proti plačilu ali brezplačno takih sredstev ponujati tretjim osebam, jim jih priskrbeti, prepustiti ali jim kako drugače omogočati dostop do njih.

7.2. Posledice kršitve
Če član ravna v nasprotju s točko 7.1., tj. v fitnesu vede in hote uživa prepovedane snovi ali jih posreduje tretjim osebam, lahko fitnes od njega ali njih za vsak primer kršitve pogodbe zahteva pogodbeno kazen v višini zneska 150,00 EUR. To ne posega v uveljavljanje nadaljnjih pravic iz naslova tovrstne kršitve, zlasti uveljavljanje nadaljnje škode kot tudi izredno prenehanje članstva. Predhodno opozorilo ni potrebno.

 

8. OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Za izgubo ali poškodovanje s seboj prinesenih oblačilih, dragocenosti in denarja fitnes ne prevzema nobena odgovornost, razen če gre za izgubo ali poškodovanje, ki je posledica hudo malomarnega ali naklepnega ravnanja. Izključena je odgovornost fitnesa za lažjo malomarnost. To ne veja za škodo iz naslova kaznivih dejanj zoper življenje, telo ali zdravje kot tudi kršitev bistvenih pogodbenih obveznosti, ki so posledica malomarne kršitve obveznosti s strani fitnesa ali njegovega zaposlenega. Pomembe pogodbene obveznosti so tiste, katerih izpolnitev sploh omogoča pravilno izvajanje pogodbe in v spoštovanje katerih lahko pogodbeni stranki vselej zaupata.

 

9. VARSTVO PODATKOV

9.1. Shranjevanje podatkov
Fitnes zbira, shranjuje, obdeluje in uporablja osebne podatke člana v skladu z izjavo o varstvu osebnih podatkov, do katere lahko dostopate preko naslednje povezave XX in v prostorih fitnesa. S podpisom članske pogodbe član potrjuje, da se je seznanil z vsebino izjave o varstvu podatkov.

9.2. Videonadzor
Fitnes je varovan z videonadzorom. Nadaljnje informacije o videonadzoru lahko dobite na telefonski številki XX in jih najdete v naši izjavi o varstvu osebnih podatkov, do katere lahko dostopate preko naslednje povezave XX in v prostorih fitnesa.

9.3. Neposredno trženje
Za namen obveščanja o posebnih ponudbah, informacijah s popusti, akcijah, dogodkih in novostih v našem studiu (komercialna sporočila) bomo v skladu s 158. členom ZEKom-1 uporabili vaš e-poštni naslov, ki smo ga pridobili od vas kot člana oziroma kupca naših storitev ali izdelkov, v kolikor uporabe vašega e-poštnega naslova za ta namen niste zavrnili. Nadaljnje informacije o neposrednem trženju najdete v naši izjavi o varstvu osebnih podatkov, do katere lahko dostopate preko naslednje povezave XX in v prostorih fitnesa.

 

10. KONČNE DOLOČBE

10.1. Kontakt
Član izrecno soglaša, da mu fitnes pošilja na njegov elektronski naslov, kot je naveden v članski pogodbi, vsa pisanja, kot so obvestila in opomini. V primeru spremembe ali ukinitve elektronskega naslova, mora član te spremembe takoj sporočiti fitnesu.

10.2. Spremembe splošnih pogojev poslovanje
Fitnes ima pravico pričujoče splošne pogoje poslovanja v prihodnosti spremeniti. Spremembe začnejo veljati, ko fitnes opozori na spremembe, se lahko član z njimi seznani in slednjim ne ugovarja v dveh tednih po prejemu obvestila o spremembah. V primeru ugovora ima fitnes pravico do odpovedi članske pogodbe vsakokrat na zadnji dan v mesecu.

10.3. Neveljavnost posameznih določb
Če je eno ali več določil te pogodbe neveljavno ali to postane, ostajajo pogodba kot njena preostala določila še naprej nespremenjeno v veljavi.

10.4. Udeležba pri reševanju spora
Fitnes ni zavezan k izvedbi postopka izvensodnega reševanja potrošniških sporov v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov („ZIsRPS, Ur. l. RS, št. 81/15) ali k udeležbi v njem, in ne priznava pristojnosti nobenega ponudnika izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

10.5. Pogoji poslovanja
Družba CF fitness d.o.o. ne priznava ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z zakonom.

 

11. ČLANSTVO SKLENJENO PREKO SPLETA

11.1. Dodatni pogoji
V primeru, ko se članska pogodba sklene preko spletne prijave je pogodba veljavno sklenjena ob pritisku na potrditveno povezavo »Potrjujem prijavo«. Člansko pogodbo in splošne pogoje poslovanja, s katerimi se je član seznanil že pred sklenitvijo članske pogodbe, prejme član na elektronski naslov, ki ga je posredoval fitnesu ob sklenitvi članstva. Član se zavezuje, da je podal veljaven elektronski naslov, ki ga fitnes lahko uporabi za komunikacijo s članom.

11.2. Pravica do odstopa od članske pogodbe sklenjene preko spleta
Član ima pravico, da v 14 dneh od datuma sklenitve članstva preko spleta, kadarkoli brez razloga odstopi od članske pogodbe. Odstopni rok začne teči z dnem sklenitve članstva.
Šteje se, da je član podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od članske pogodbe.

11.3. Posledice odstopa od članske pogodbe
V primeru odstopa od članske pogodbe fitnes najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Po podani odstopni izjavi ni več možno koristiti storitev fitnesa.