Menü

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

ZA UPOTREBU FITNESS STUDIJA CF FITNESS

SKLAPANJE UGOVORA

1.1. Opseg usluga

CF FITNESS pruža članu usluge navedene u ugovoru o članstvu u uredovnom vremenu koje je objavljeno u obavijesti istaknutoj u fitness studiju, uz ugovorenu naplatu članarine. Korištenje opreme CF FITNESS-a dopušteno je samo ako postoji važeće članstvo.

1.2. Dodatne usluge

Za dodatno ponuđene proizvode i usluge, kao što su korištenje tuševa, solarija, bara s pićem, bara s proteinskim napicima ili sobe za vođene vježbe, CF FITNESS može zaračunati i naplatiti dodatne naknade ili troškove.

1.3. Maloljetni korisnici

Maloljetne osobe do 18 godina mogu se učlaniti u CF FITNESS samo uz potpisanu izjavu o suglasnosti roditelja ili skrbnika. Treniranje je dopušteno od 14. godine nadalje. Članovi mlađi od 16 godina smiju trenirati samo u pratnji zakonskog zastupnika ili osobnog trenera. Od 16. godine dopušteno je treniranje bez pratnje.

MEDIJ ZA ULAZAK

2.1. Pravo pristupa fitness studiju

Prilikom sklapanja ugovora o članstvu član dobiva ulazni medij (člansku narukvicu) za ulazak u CF FITNESS. Bez ulaznog medija, koji član mora imati kod sebe, CF FITNESS može članu zabraniti ulazak u CF FITNESS kao i korištenje rezerviranih dodatnih usluga, ako član nije na drugi način dokazao svoj identitet ili ako se postojanje valjane članske iskaznice ne može na drugi način provjeriti.

2.2. Naknada za prvo izdavanje

Za prvo izdavanje ulaznog medija naplaćuje se naknada od 39,90 eura.

2.3. Postupanje medijem za ulazak

Član je dužan voditi brigu o sigurnom čuvanju svog medija za ulazak, a u slučaju gubitka medija dužan je gubitak odmah prijaviti CF FITNESS-u. Ako član prijavi gubitak medija za ulaz, svaka funkcija plaćanja preko medija za ulaz bit će blokirana.

2.4. Neprenosivost članskih prava

Članstvo u CF FITNESS-u je osobno i neprenosivo. Član se obvezuje da će medij za ulaz koji mu je predan koristiti samo osobno i da ga neće predavati trećim osobama. Ako član postupi suprotno tome, odn. ako svjesno i dobrovoljno preda medij za ulaz trećoj strani, čime joj je omogućen pristup, CF FITNESS može izreći prvo upozorenje članu, a u slučaju daljnjih prekršaja mu odmah može zabraniti ulazak prostorije fitness studija i prekinuti članstvo.

2.5. Ponovno izdavanje medija za ulaz

Aktivacijska naknada u iznosu od 19,90 eura plaća se za svako novo izdavanje medija za ulaz koje je potrebno zbog gubitka ili oštećenja medija za ulaz iz razloga koji je sam skrivio član. Prilikom ponovnog upisa plaća se i naknada za aktivaciju ulaznog medija (članske narukvice) u iznosu od 19,90 eura.

2.6. Bezgotovinsko plaćanje s pomoću medija za ulaz

CF FITNESS ima pravo uvesti bezgotovinski platni promet za sve proizvode i usluge koje nudi CF FITNESS uz ugovorene usluge. Ako CF FITNESS koristi ovu opciju, član može ponuđene proizvode i usluge koristiti također uz bezgotovinsku naplatu putem ulaznog medija. Za vrijeme trajanja ugovora član ne može izvršiti prijenos iznosa kredita koji je bio uplatio na svoj ulazni medij natrag na svoj tekući račun ili zatražiti isplatu plaćenog kredita.

UPOTREBA FITNESS STUDIJA

3.1. Kućni red

Član se prilikom korištenja CF FITNESS-a mora pridržavati pravila kućnog reda. Kućni red sadrži posebice pravila o dopuštenom korištenju opreme i CF FITNESS-a te pravila o zaštiti prava ostalih članova. Osoblje je ovlašteno davati upute u pojedinačnim slučajevima, ako je to potrebno radi održavanja redovnog rada, reda i sigurnosti ili poštivanja kućnog reda fitness studija. Član ne smije obavljati trenerske usluge osim ako ih nije dogovorio s voditeljem studija. Član mora slijediti sve upute, a u slučaju ozbiljnih kršenja, npr. Napada, prijetnje, vrijeđanja, seksualnog uznemiravanja, krađe itd., CF FITNESS može najprije članu izreći upozorenje. U slučaju ponovne povrede, CF FITNESS može odmah pisanim putem raskinuti ugovor sa članom.

3.2. Upotreba garderobnih ormarića

U CF FITNESS-u dostupni su ormarići koji se mogu zaključati. Član može ormariće koristiti samo za vrijeme svog boravka u fitness studiju. CF FITNESS može otvoriti i isprazniti napunjene ormariće ako se isti koriste izvan radnog vremena.

3.3. Korištenje parkirnih mjesta za stranke

Parking mjesta za stranke koje CF FITNESS stavlja na raspolaganje, član može koristiti isključivo za vrijeme svog boravka u fitness studiju. CF FITNESS može izdati parkirne kartice koje je član dužan staviti na vidljivo mjesto u vozilu. Ako su parkirna mjesta zauzeta, ali član, čije je vozilo parkirano na parking mjestu, nije u fitness studiju, kao i ako parkirna kartica u osobnom vozilu nije postavljena na vidljivo mjesto, CF FITNESS može naručiti uslugu vučne službe te za to članu može zaračunati trošak.

OBVEZE ČLANA

4.1. Pratnja i maloljetnici

Pratnja drugih osoba, uključujući djece, dopuštena je samo uz prethodno izričito dopuštenje CF FITNESS-a. Životinje su zabranjene.

4.2. Kršenje obveza u vezi s ponašanjem

Član je dužan poštivati ​​odredbe kućnog reda i ispunjavati obveze ponašanja u skladu s općim uvjetima poslovanja koji su mu dostavljeni. Ako član unatoč upozorenju opetovano krši dodatne ugovorne obveze iz članstva, CF FITNESS može izdati pisani izvanredni raskid ugovora o članstvu.

4.3. Promjena osobnih podataka

Član mora odmah obavijestiti CF FITNESS o promjenama svih ugovorno važnih podataka kao što su ime, adresa, bankovni račun i sl. Član snosi sve troškove koji nastanu CF FITNESS-u ako ga član odmah ne obavijesti o promjeni svojih podataka.

4.4.  Zdravstveno stanje

Član izjavljuje da nema nikakvih zdravstvenih ili drugih smetnji koje bi mu onemogućavale vježbanje u fitness studiju, korištenje sanitarnih čvorova i drugih sprava u fitness studiju. Ako član prešuti bolest ili drugi zdravstveni razlog koji je postojao u trenutku potpisivanja ugovora o članstvu, ne može iz tog razloga prijevremeno raskinuti ugovor o članstvu niti zahtijevati ispunjenje bilo kakvih obveza od CF FITNESS-a.

IZNOSI ČLANARINE I KAŠNJENJE U PLAĆANJU

5.1. Dospijeće članarine

Ugovorene članarine i prvo izdavanje medija za ulaz dospijevaju na naplatu u trenutku potpisivanja ugovora o članstvu. Ako je s članom dogovoreno da se ukupna cijena mora platiti unaprijed u paušalnom iznosu, tada je mora uplatiti CF FITNESS-u u roku od sedam dana od dana potpisivanja ugovora. Ako nije dogovoreno jednokratno plaćanje, član plaća iznose članarine za fitness u jednakim mjesečnim obrocima. U tom se slučaju mjesečna članarina mora platiti do 20. u mjesecu za svaki kalendarski mjesec. Ako se članarina plaća u jednakim mjesečnim obrocima, onda se administrativna naknada i naknada za prvo izdavanje medija za ulaz plaćaju CF FITNESS-u zajedno s uplatom prvog iznosa članarine.

5.2. Naknade za odbijene transakcije

U slučaju odobrenja trajnog naloga za CF FITNESS, član, kao i svi nečlanovi, dužni su osigurati da navedeni tekući račun ima potrebno pokriće u trenutku terećenja. Ako na računu člana nema potrebnih sredstava, član je dužan CF FITNESS-u nadoknaditi sve bankovne troškove i troškove obrade podataka te administrativne troškove CF FITNESS-a u ukupnom iznosu od 1,00 EUR za svaku neuspješnu transakciju.

5.3. Kašnjenja plaćanja

CF FITNESS zadržava pravo naplatiti članu trošak pisane opomene u iznosu od 20,00 EUR u slučaju zakašnjelog plaćanja. Navedeni trošak uključuje stvarni trošak izrade i slanja obavijesti od strane odvjetnika CF FITNESS-a. U slučaju kašnjenja plaćanja CF FITNESS će članu obračunati zakonske zatezne kamate od dana kašnjenja do dana uplate. U slučaju kašnjenja kod plaćanja, CF FITNESS može članu privremeno zabraniti korištenje usluga do dana plaćanja.

5.4. Ukupno dospijeće

Ako je s članom dogovoreno obročno plaćanje članarine (točka 5.1.) i ako je član svojom krivnjom u kašnjenju s najmanje dva mjesečna iznosa, ukupni iznos cjelokupnog duga odmah dospijeva na naplatu na kraju svakog mjeseca. Isto vrijedi i u slučaju izvanrednog otkaza ugovora o članstvu od strane CF FITNESS-a iz važnog razloga, posebice sukladno točkama 4.2., 6.4. i 7.2.

TRAJANJE ČLANSTVA, OBUSTAVA, PRESTANAK

6.1. Početno trajanje

Ugovor ALL IN sklapa se na neodređeno razdoblje. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja ugovora, pri čemu se članu obračunava razmjerni udio naknade za vježbanje (dalje u tekstu: članarina) do kraja tekućeg mjeseca od dana potpisivanja ugovora.

Ugovor BASIC se sklapa na razdoblje od minimalno 12 mjeseci. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja ugovora, pri čemu se članu obračunava razmjerni udio naknade za vježbanje (dalje u tekstu: članarina) do kraja tekućeg mjeseca od dana potpisivanja ugovora. Ugovor se po proteku 12 mjeseci automatski obnavlja za sljedećih 6 mjeseci, osim ako ga član ili CF FITNESS prije toga otkažu, i to sve sukladno odredbama iz ovog ugovora.

Ugovorne strane su izričito suglasne da svaka ugovorna strana može otkazati ugovor koji je sklopljen za ALL IN članstvo ili ugovor koji je sklopljen za BASIC članstvo u tekućem mjesecu slanjem pisane obavijesti, odn. otkaza preporučenom poštom ili elektroničkom poštom koja se šalje recepciji CF FITNESS-a, i to ispunjavanjem odgovarajućeg obrasca za otkaz ugovora koji član dobiva na recepciji CF FITNESS-a. Na temelju otkaza koji je poslan u skladu s odredbom iz prethodnog stavka, strane su suglasne da ALL IN ugovor ili BASIC ugovor prestaje vrijediti zadnjeg dana sljedećeg mjeseca. Članu članstvo u CF FITNESS-u prestaje danom prestanka valjanosti ugovora. Član mora takvu izjavu dati pisanim putem uz navođenje imena, prezimena i članskog broj, bilo na recepciji potpisom obrasca, bilo porukom na e-adresu manager@zg-miramarska.clever-fit.com, odn. preporučenom poštom na adresu Miramarska Cesta 24a, 10000 Zagreb. Ako se izjava šalje poštom, smatra se pravodobno poslanom i dostavljenom ako je poslana preporučenom poštom unutar ugovorenog otkaznog roka na prethodno navedenu adresu, što član dokazuje potvrdom poštanskog ureda o predaji pismena.

6.2. Produljenje ugovora

Ugovor ALL IN sklapa se na neodređeno razdoblje. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja ugovora, pri čemu se članu obračunava razmjerni udio naknade za vježbanje (dalje u tekstu: članarina) do kraja tekućeg mjeseca od dana potpisivanja ugovora.

Ugovor BASIC se sklapa na razdoblje od minimalno 12 mjeseci. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja ugovora, pri čemu se članu obračunava razmjerni udio naknade za vježbanje (dalje u tekstu: članarina) do kraja tekućeg mjeseca od dana potpisivanja ugovora. Ugovor se po proteku 12 mjeseci automatski obnavlja za sljedećih 6 mjeseci, osim ako ga član ili CF FITNESS prije toga otkažu, i to sve sukladno odredbama iz ovog ugovora.

Ugovorne strane su izričito suglasne da svaka ugovorna strana može otkazati ugovor koji je sklopljen za ALL IN članstvo ili ugovor koji je sklopljen za BASIC članstvo u tekućem mjesecu slanjem pisane obavijesti, odn. otkaza preporučenom poštom ili elektroničkom poštom koja se šalje recepciji CF FITNESS-a, i to ispunjavanjem odgovarajućeg obrasca za otkaz ugovora koji član dobiva na recepciji CF FITNESS-a. Na temelju otkaza koji je poslan u skladu s odredbom iz prethodnog stavka, strane su suglasne da ALL IN ugovor ili BASIC ugovor prestaje vrijediti zadnjeg dana sljedećeg mjeseca. Članu članstvo u CF FITNESS-u prestaje danom prestanka valjanosti ugovora.

6.3. Izvanredni otkaz

Ugovor o članstvu mogu otkazati obje strane iz važnih razloga. Važni razlozi zbog kojih CF FITNESS može raskinuti ugovor o članstvu su promjena stalnog prebivališta u slučaju da je novo prebivalište člana udaljeno više od 50 km od najbližeg CF FITNESS-a ili nepredvidive zdravstvene okolnosti koje članu onemogućuju vježbanje u fitness studiju. Izvanredni otkaz se regulira samo na temelju dostavljene relevantne dokumentacije.

6.4. Mirovanje članstva

Umjesto izvanrednog otkaza članskog ugovora, ugovor o članstvu može se staviti u mirovanje na unaprijed određeno vrijeme. Mirovanje ALL IN ugovora može se odrediti u trajanju od dva mjeseca, od prvog do zadnjeg dana u mjesecu.

Trajanje ugovornog odnosa produljuje se za razdoblje mirovanja. BASIC ugovor ne omogućava opciju mirovanja.

6.5. Izjava volje o neproduljenju ugovora

Otkaz se mora dostaviti u pisanom obliku unutar navedenog otkaznog roka. Član mora izjavu u kojoj izjavljuje da ne želi produljiti ugovor dati pisanim putem uz navođenje imena, prezimena i članskog broja, bilo na recepciji potpisom obrasca, bilo porukom na e-adresu manager@zg-miramarska.clever-fit.com, odn. preporučenom poštom na adresu Miramarska Cesta 24 , 10000 Zagreb . Ako se izjava šalje poštom, smatra se pravodobno poslanom i dostavljenom ako je poslana preporučenom poštom unutar ugovorenog otkaznog roka na prethodno navedenu adresu, što član dokazuje potvrdom poštanskog ureda o predaji pismena.

ZABRANJENE TVARI U CF FITNESS-u

7.1. Zabranjene tvari

U CF FITNESS-u nije dopušteno pušenje i konzumacija alkoholnih pića i droga. Osim toga, član ne smije unositi u CF FITNESS lijekove koji se izdaju na recept i koji nisu namijenjeni za osobnu upotrebu člana te su propisani od strane liječnika i/ili druga sredstva koja bi trebala povećati fizičku sposobnost člana (npr. anabolici). Član također u CF FITNESS-u ne smije takva sredstva nuditi trećim stranama, nabavljati im ih, posredovati u njihovoj nabavi ili na bilo koji drugi način trećim osobama dati pristup takvim stvarima, bilo to uz naknadu ili bez naknade.

7.2. Posljedice kršenja

Ako član postupi suprotno točki 7.1., tj. u CF FITNESS-u svjesno i namjerno konzumira zabranjena sredstva ili ih prosljeđuje trećim osobama, CF FITNESS može prethodno izreći upozorenje članu. U slučaju ponovne povrede, CF FITNESS može odmah pisanim putem raskinuti ugovor sa članom.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

CF FITNESS ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak ili oštećenje odjeće, dragocjenosti i novca koji članovi ponesu sa sobom, osim ako je gubitak ili oštećenje rezultat krajnje nepažnje ili namjernog ponašanja. Isključena je odgovornost CF FITNESS-a za običnu nepažnju. Ovo se ne odnosi na štetu zbog kaznenih djela protiv života, tijela ili zdravlja, kao i povredu bitnih ugovornih obveza, koja je posljedica nesavjesnog kršenja obveza od strane CF FITNESS-a ili njegovog zaposlenika.

ZAŠTITA PODATAKA

9.1. Pohrana podataka

CF FITNESS prikuplja, pohranjuje, obrađuje i koristi osobne podatke člana sukladno Izjavi o zaštiti osobnih podataka kojoj je moguće pristupiti putem poveznice https://www.clever-fit.com/hr/ te i koja je također dostupna u prostorijama fitness studija. Potpisom ugovora o članstvu član potvrđuje da je pročitao sadržaj Izjave o zaštiti podataka.

9.2. Videonadzor

CF FITNESS je zaštićen videonadzorom. Više informacija o videonadzoru možete pronaći u našoj Izjavi o zaštiti osobnih podataka kojoj možete pristupiti na poveznici https://www.clever-fit.com/hr/ i koja je također dostupna u prostorijama fitness studija.

9.3. Izravni marketing

Sukladno članku 50. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br. 76/2022), Vašu e-adresu koju smo dobili od Vas kao člana ili kupca naših usluga ili proizvoda, koristit ćemo u svrhu obavještavanja o posebnim ponudama, obavijestima o popustima, akcijama, događanjima i novostima u našem studiju (komercijalne poruke), osim ako niste odbili korištenje Vaše e-adrese u tu svrhu. Više informacija o izravnom marketingu možete pronaći u našoj Izjavi o zaštiti osobnih podataka kojoj možete pristupiti na poveznici https://www.clever-fit.com/hr/ i koja je također dostupna u prostorijama fitness studija.

ZAVRŠNE ODREDBE

10.1. Kontakt

Član je izričito suglasan da mu CF FITNESS šalje sve obavijesti i opomene na njegovu e-adresu koja je je navedena u ugovoru o članstvu. U slučaju promjene ili ukidanja e-adrese, član je dužan odmah obavijestiti CF FITNESS o toj promjeni.

10.2. Izmjene općih uvjeta poslovanja

CF FITNESS zadržava pravo izmjene važećih općih uvjeta poslovanja u budućnosti. Promjene stupaju na snagu u trenutku kada CF FITNESS upozori na promjene, kada se član s njima upozna i ne protiviti im se u roku od dva tjedna od zaprimanja obavijesti o promjenama. U slučaju prigovora CF FITNESS ima pravo otkazati ugovor o članstvu svaki zadnji dan u mjesecu.

10.3. Nevaljanost pojedinih odredbi

Ako je jedna ili više odredbi ovog ugovora nevažeća ili postane nevažeća, ugovor u cijelosti i njegove preostale odredbe i dalje će biti na snazi i zadržavaju valjanost.

10.4. Sudjelovanje u rješavanju sporova

CF FITNESS nije dužan provoditi izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova sukladno Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (Narodne novine br. 32/2019) ili sudjelovati u njemu, te ne priznaje nadležnost bilo kakvog izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova.

ČLANSTVO ZAKLJUČENO ONLINE

11.1. Dodatni uvjeti

U slučaju da se ugovor o članstvu sklopi online registracijom, ugovor se smatra valjano sklopljenim klikom na potvrdnu poveznicu, odn. gumb „Potvrdi“.

Član prima ugovor o članstvu i opće uvjete poslovanja s kojima je član već bio upoznat prije sklapanja ugovora o članstvu na e-adresu koju je dao CF FITNESS-u prilikom sklapanja članstva. Član se obvezuje dati valjanu e-adresu koju CF FITNESS može koristiti za komunikaciju s članom.

11.2. Pravo na odustajanje od ugovora o članstvu koje je sklopljeno online

Član ima pravo jednostrano raskinuti ugovora o članstvu u bilo koje vrijeme bez razloga u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora o članstvu. Otkazni rok počinje teći danom sklapanja ugovora o članstvu. U slučaju jednostranog raskida ugovora iz prethodnog članka, član je dužan pisanim putem obavijestiti CF FITNESS nedvosmislenom izjavom o raskidu koju šalje preporučenom poštom ili slanjem obavijesti putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte https://www.clever-fit.com/hr. Smatra se da je član pravodobno poslao obavijest o jednostranom raskidu ako ju je poslao unutar roka koji je određen za jednostrani raskid ugovora o članstvu.

11.3. Posljedice jednostranog raskida ugovora o članstvu

U slučaju jednostranog raskida ugovora o članstvu, CF FITNESS će vratiti sve primljene uplate najkasnije u roku od 14 dana od zaprimanja obavijesti o jednostranom raskidu ugovora o članstvu. Nakon davanja takve izjave o jednostranom raskidu ugovora o članstvu, više nije moguće koristiti usluge fitness studija.