Menü

 

Opće informacije o zaštiti osobnih podataka članova, osoba na probnom treningu i posjetitelja te Izjava o informiranosti s politikom o zaštiti osobnih podataka

 

(Informacija o prikupljanju podataka u skladu s člankom 13. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR))

Ove opće informacije o zaštiti osobnih podataka imaju svrhu informirati Vas o načinu i razlozima obrade vaših osobnih podataka u kontekstu vašeg posjeta našim fitness studijima na kojoj osnovi obrađujemo tako prikupljene osobne podatke i kako postupamo s njima, kao i koja prava možete ostvariti u vezi s time. 

Društva CF Fitness d.o.o. (dalje u tekstu također zvana:  „Društva“) upravljaju osobnim podacima, pri čemu poštuju privatnost ispitanika i jamče za ispravnu i zakonitu obradu osobnih podataka. Zaštita osobnih podataka je u našim Društvima vrlo važna i u skladu s tim se trudimo da s njima pažljivo postupamo i osiguravamo najvišu razinu privatnosti provodeći odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za osiguranje sigurnosti osobnih podataka. Sve osobne podatke obrađujemo isključivo na temelju zakonskih osnova i suglasnosti ispitanika te u skladu s aktualnim standardima i zakonodavstvom iz područja zaštite osobnih podataka, posebice u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti ispitanika u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: „Opća uredba o zaštiti podataka“ ili „GDPR“) te u skladu sa hrvatskim zakonodavstvom (trenutno važeći Zakon o zaštiti osobnih podataka, Narodne novine, br. 42/18 

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi s obradom Vaših osobnih podataka, možete se obratiti nama, a podaci o voditelju obrade osobnih podataka su sljedeći:

Kontaktni podaci voditelja obrade:

CF FITNESS d.o.o.

Miramarska cesta 24 A

10000 Zagreb

OIB: 92852510439

Kontaktni podaci osobe ovlaštene za zaštitu podataka:

Clemens Weinlinger, direktor

Adresa elektroničke pošte: manager@zg-miramarska.clever-fit.com

Koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo? 

Predmet obrade su podaci koje dva gore navedena Društva prikupljaju u sklopu vašeg članstva ili u sklopu ugovora o probnom vježbanju i treninzima u cleverfit studiju. Ti osobni podaci uključuju, na primjer, sljedeće podatke: 

 • osnovne osobne podatke (ime i prezime, adresa, datum rođenja, spol, osobni identifikacijski broj);
 • kontakte podatke (adresa elektroničke pošte, broj telefona);
 • podatke o članstvu (status/stanje članstva, fotografija);
 • bankovne podatke i podatke o plaćanju (način plaćanja, banka, ime i prezime vlasnika računa, broj transakcijskog računa, vrsta i naziv kartice);
 • informacije o Vašim posjetima našeg studija (datum, vrijeme, lokacija studija, osnovni podaci o korisniku za identifikaciju korisnika);
 • podatke o zdravstvenom stanju, odnosno dokaze o nemogućnosti vježbanja (samo u slučaju mirovanja ugovora iz zdravstvenih razloga ili zbog mogućnosti prijevremenog raskida ugovora iz zdravstvenih razloga);
 • videozapisi (koji omogućuju identifikaciju ispitanika);
 • za maloljetne članove dodatno se obrađuju osobni podaci kao što su podaci o zakonskim zastupnicima ili skrbnicima (ime i prezime, datum rođenja, kontaktni podaci).

Zašto i na kojoj pravnoj osnovi prikupljamo Vaše podatke?   

Prijava za probni trening 

Ako želite kod nas odraditi probni trening, u svrhu organizacije probnog treninga i pružanja informacija o njemu potrebni su nam Vaši osobni podaci, kao što su osnovni i kontaktni podaci. 

Osnova za obradu ovih podataka temelji se na točki (b) članka 6. stavka 1. GDPR-a. To nam omogućuje korištenje Vaših podataka u mjeri potrebnoj za ispunjenje ugovora ili poduzimanje mjera na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora.

Priprema, sklapanje i provedba članskog ugovora o korištenju cleverfit studija

Ako želite s nama sklopiti ugovor o članstvu, potrebni su nam Vaši podaci, kao što su osnovni i kontaktni podaci, kao i podaci o banci i plaćanju. Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu pripreme, sklapanja i ispunjavanja obveza iz članskog ugovora o korištenju clever fit studija. Svrha obrade podataka za ispunjavanje obveza iz članskog ugovora prvenstveno je u upravljanju korisnicima, obavješćivanju, naplati članarine i opomenama u slučaju postojanja nepodmirenih obveza. Podatke o zdravstvenom stanju, odnosno dokaze o nemogućnosti vježbanja (eventualne liječničke potvrde) obrađujemo isključivo s ciljem da na temelju odgovarajuće dokumentacije s Vama dogovorimo mirovanje članstva ili radi razmatranja mogućnosti prijevremenog raskida ugovora iz zdravstvenih razloga.

Osnova za obradu ovih podataka temelji se na točki (b) članka 6. stavka 1. To nam omogućuje korištenje Vaših podataka u mjeri potrebnoj za ispunjenje ugovora.

Izravni marketing – članovi

Izravni marketing je oblik informiranja i oglašavanja koji upućujemo izravno svojim članovima. U svrhu informiranja o posebnim ponudama, promocijama, događanjima i novostima u našem studiju (komercijalne poruke) koristimo Vašu adresu elektroničke pošte koju smo dobili od Vas kao kupca naših usluga ili proizvoda.  

Ako prilikom sklapanja ugovora o članstvu niste odjavili opciju primanja reklamnih poruka, Vašu adresu elektroničke pošte koristit ćemo za slanje reklamnih poruka. Pravna osnova je točka (f) stavka 1. članka 6. GDPR-a i članka 50. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br. 76/2022). 

Ako više ne želite primati naše komercijalne poruke, možete se u bilo kojem trenutku besplatno odjaviti od primanja takvih poruka:

Izravni marketing – fizičke osobe koje nisu članovi

Izravni marketing je oblik informiranja i oglašavanja upućen izravno Vama. Možete odabrati opciju da Vas smijemo obavještavati o posebnim ponudama, promocijama, događanjima i novostima u našem studiju (komercijalne / reklamne poruke). U tu svrhu potrebna nam je Vaša adresa elektroničke pošte.  

Pravna osnova za obradu ovih podataka je vaša suglasnost koju možete opozvati u bilo kojem trenutku bez ikakve naknade. Opoziv pristanka ne utječe na zakonitost obrade na temelju pristanka prije opoziva.

Ako više ne želite primati naše komercijalne poruke, možete se u bilo kojem trenutku besplatno odjaviti od primanja takvih poruka:

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezinog povlačenja, odnosno opoziva.

Video nadzor

Prostorije naših studija (teretane, recepcija i ulaz) su pod video nadzorom. Video nadzor provodimo kako bismo omogućili siguran boravak u našim studijima, zaštitili imovinu (Vašu, našu i tuđu) te na taj način osigurali sigurnost ljudi i imovine.

Obrada podataka (zapis osobe (slika), datum i vrijeme ulaska i izlaska iz prostora ili područja koja su pod video nadzorom) provodi se na temelju legitimnog interesa temeljenog na odredbama GDPR-a. Pravni temelj je točka (f) stavka 1. članka 6. GDPR-a, jer snimke video nadzora koristimo isključivo u svrhu osiguranja sigurnosti ljudi i imovine te provjere eventualnih nezakonitih radnji (odnosno za daljnje postupanje u slučaju da se pojave evidentirani incidenti), sve u skladu sa zakonskim propisima.

Sustav video nadzora je zaštićen od neovlaštenog pristupa i osiguran. Društvo jamči sljedivost obrade, a pristup videozapisima imaju samo ovlaštene osobe, točnije direktor Društva i ovlašteni djelatnici koji vrše kontrolu u studijima. Iznimno, pristup mogu imati i drugi ovlašteni djelatnici naših suradnika (npr. kada je to potrebno za sudske postupke ili održavanje/popravak informacijskog sustava). Sukladno zakonskim propisima, pristup videosnimkama mogu imati i nadležna državna tijela u okviru obavljanja poslova i aktivnosti propisanih zakonom.

Vezano za pravo pregledavanja videa na kojem ste snimljeni, objašnjavamo da ispitanik ima pravo na pristup osobnim podacima koji se na njega odnose. Vaša prava, uključujući pravo pristupa, navedena su na kraju predmetne obavijesti. S tim u svezi imajte na umu da za ostvarivanje određenih prava mogu biti potrebni određeni podaci od Vas (npr. vrijeme i mjesto snimanja kako bi se utvrdio videozapis koji se odnosi na Vas). Ostvarivanje pojedinih prava može biti ograničeno i pravima drugih ispitanika (naime, ispitanik ima pravo samo na pristup podacima koji se na njega odnose, ali ne i na pristup osobnim podacima koji se odnose na druge ispitanike). U svakom slučaju, možete dobiti dodatne informacije o obradi Vaših podataka i svim gore navedenim okolnostima.

Koristimo li Vaše podatke u drugu svrhu?  

Ne. Vaše podatke koristimo samo u ovdje navedene svrhe.

Kome ćemo otkriti i podijeliti Vaše podatke?  

Prijenos Vaših podataka može se dogoditi prema nekoliko kategorija primatelja, kao što su:

 • pružatelji tehničkih i informatičkih usluga;
 • pružatelji usluga video nadzora;
 • računovodstveni servis;
 • odvjetnička društva:
 • ostali studiji clever fit grupe u kojima želite vježbati vidjet će Vaše ime i sliku kada uđete u studio;
 • pružatelji usluga u oblaku. Kako biste mogli vježbati u bilo kojem studiju u Republici Hrvatskoj, Vaše osnovne podatke pohranjujemo u softver čiji rad se temelji na pohrani u oblaku. Za to imamo ugovornog izvršitelja obrade koji centralno pohranjuje podatke;
 • drugi ugovorni obrađivači (npr. banke, agencije za naplatu, pružatelji usluga dostave), ako je to potrebno za ispunjavanje obveza iz ugovora o članstvu;
 • tijela javne vlasti i ustanove (financijska uprava, sudovi,…), ako je to potrebno radi ispunjenja zakonske obveze ili u kontekstu provedbe inspekcijskog postupka i sl.

U slučajevima kada primatelji podataka djeluju kao naši ugovorni izvršitelji obrade podataka (npr. računovodstveni servis), Društva osiguravaju da se obrada osobnih podataka od strane takvih izvršitelja obrade temelji na našim dokumentiranim uputama te da su se izvršitelji obrade obvezali zaštititi osobne podatke u skladu s ovom obavijesti, standardima i razinom zaštite osobnih podataka koji su istovjetni onima koje pružaju Društva te u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. To je osigurano ugovorima o obradi podataka koje Društva sklapaju u tu svrhu.

Društva ni pod kojim uvjetima neće prosljeđivati osobne podatke ispitanika neovlaštenim trećim stranama.

Društva provode sve potrebne tehničke i organizacijske sigurnosne mjere za zaštitu svih osobnih podataka, osiguravajući razinu sigurnosti koja odgovara riziku i u skladu sa zahtjevima članka 32. GDPR-a.

Prenosimo li Vaše podatke u treće zemlje?   

Ne. Vaši podaci neće biti proslijeđeni ni u jednu treću zemlju. Svi podatkovni centri nalaze se unutar EU. 

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?  

Vaše osobne podatke obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno. Čim Vaše osobne podatke više ne trebamo, oni se automatski brišu.

 • Podaci potrebni za sklapanje i ispunjenje ugovora čuvaju se sve dok je to potrebno za ispunjenje ugovornog odnosa tijekom trajanja ugovora i za vrijeme trajanja ugovora. Nakon raskida ili prestanka valjanosti ugovora podaci će biti pohranjeni i nakon raskida ugovora onoliko dugo koliko i u mjeri u kojoj imamo legitiman interes za daljnju pohranu podataka u svrhu zaštite naših prava i to neće biti u suprotnosti s vašim legitimnim interesima (točka (f) članka 6. stavka 1. GDPR-a). Ovaj interes u slučaju potpisanih ugovora o članstvu prestaje u pravilu istekom 10 godina od prestanka ugovora; podaci se brišu nakon proteka tog razdoblja.
 • Podatke prikupljene u kontekstu i za provedbu dogovorenog probnog vježbanja čuvamo sve dok možemo pretpostaviti da ste zainteresirani za članstvo u našem studiju. Ako od Vas ne primimo nikakvu daljnju poruku, podaci će se u pravilu izbrisati nakon šest mjeseci od probnog vježbanja.
 • Podaci o Vašim posjetima našeg studija (datum, vrijeme, lokacija studija, osnovni podaci o korisniku za identifikaciju korisnika) pohranjuju se sve dok je potrebno za provjeru Vašeg prava na korištenje našeg studija (osobito za osobe na probnom vježbanju, članove drugih studija) ili radi provjere slučajeva zlouporabe ili kršenja odredbi. Brišu se kada više nisu potrebni za te svrhe, a obično je to nakon 72 sata.
 • Računovodstveni dokumenti (npr. fakture i druga ugovorna dokumentacija): 5 godina (računovodstveni propisi);
 • Računi: 10 godina (porezni propisi).
 • Podaci dobiveni na temelju privole (npr. za newslettere, marketinške poruke) – samo ako postoji valjana privola.
 • Videozapisi: u pravilu ne više od tri dana od nastanka. Ako se događaj snima videozapisom i o njemu se izvješćuje, dulje razdoblje pohrane može biti uvjetovano potrebom provođenja odgovarajućih pravnih postupaka – snimke video nadzora se inače, uz uvažavanje načela iz članka 5. Opće uredbe o zaštiti podataka, čuvaju najdulje godinu dana od trenutka nastanka snimke.

U određenim situacijama (npr. izravni marketing), pisani obrasci se iznimno pohranjuju (nakon opoziva privole) na temelju našeg legitimnog interesa za obranu i radi ispunjavanja zakonskih zahtjeva (npr. potreba za dokazivanjem valjane privole) u skladu s rokovima odgovarajućih zahtjeva i s rokovima za pravne postupke.

Ako se isti podaci koriste u više različitih svrha, pohranjujemo ih do kraja sljedećeg razdoblja čuvanja; no prestajemo ih koristiti u druge svrhe za koje je istekao (kraći) rok čuvanja.

Što ako od Vas ne dobijemo nikakve podatke?   

Kako su nam Vaši osobni podaci potrebni za sklapanje i provedbu članskog ugovora, a kod nas možete vježbati samo uz članski ugovor, korištenje studija bez dostave Vaših osobnih podataka (osim onih danih temeljem privole) nažalost tehnički nije moguće. 

Podaci koje obrađujemo na temelju Vaše privole (npr. Adresa elektroničke pošte u svrhu izravnog marketinga) nisu prijeko potrebni za izvršenje ugovornog odnosa. U slučaju povlačenja privole, morat ćete se odreći pogodnosti primanja informacija putem elektroničke pošte o aktualnim događanjima, ponudama ili akcijama studija.

Koja prava imate?   

Kao voditelj obrade osobnih podataka Društva osiguravaju učinkovit nadzor nad osobnim podacima i ostvarivanje prava sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka. Ispitanik može u svakom trenutku zatražiti uvid u svoje osobne podatke, njihov ispravak, ako su podaci netočni, brisanje ili ograničenje obrade, ima pravo prigovora na obradu i prenosivost podataka, te pravo podnijeti prigovor kod nadležnog tijela (Povjerenik za informiranje).

Ispitanik na kojeg se osobni podaci odnose ima mogućnost, temeljem prava na pristup, kod oba Društva provjeriti obrađuju li njegove osobne podatke te, u slučaju obrade, dobiti od njih, između ostalog, sljedeće informacije: vrste osobnih podataka, svrhe obrade, korisnike ili kategorije korisnika kojima su osobni podaci eventualno otkriveni, rok čuvanja osobnih podataka. Članak 15. Opće uredbe o zaštiti podataka daje ispitaniku pravo od voditelja obrade zatražiti potvrdu da obrađuje podatke koji se na njega odnose, dobiti konkretne podatke o okolnostima njihove obrade te dobiti prijepis (presliku) podataka koje voditelj obrade obrađuje i koji se na njega odnose.

Ispitanik na kojeg se osobni podaci odnose ima pravo zatražiti od voditelja obrade da bez nepotrebnog odgađanja ispravi netočne osobne podatke koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik na kojeg se osobni podaci odnose ima pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, uključujući i dostavu dopunske izjave.

Temeljem prava na prenosivost podataka, ispitanik na kojeg se osobni podaci odnose može od oba Društva dobiti njegove posredovane osobne podatke u čitljivom formatu i zatim te podatke predati drugom voditelju obrade, odnosno zahtijevati da prijenos ovih osobnih podataka osiguraju Društva (kada je to tehnički izvedivo), kada se obrada temelji na privoli ili ugovoru, a sama obrada se provodi automatiziranim sredstvima.

Temeljem prava na prigovor, ispitanik na kojeg se osobni podaci odnose može se, u slučaju da se obrada temelji na legitimnom interesu voditelja obrade ili u kontekstu obavljanja poslova od javnog interesa, a ako Društva ne dokažu postojanje hitnih legitimnih razloga za takvu obradu koji prevladavaju nad interesima, pravima i slobodama ispitanika na kojeg se osobni podaci odnose, odnosno ne dokažu da je obrada nužna za podnošenje ili provedbu pravnih zahtjeva ili suprotstavljanje pravnim zahtjevima, protiviti pravu na obradu njegovih osobnih podataka. Ako se osobni podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, ispitanik ima pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose u svrhe takvog marketinga, uključujući profiliranje u mjeri u kojoj je to povezano s takvim izravnim marketingom.

Ispitanik na kojeg se osobni podaci odnose ima pravo zahtijevati od Društava brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja. Društva imaju obvezu brisanja osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja kada postoji jedan od sljedećih razloga: (1) osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, (2) ispitanik na kojeg se osobni podaci odnose, opozove privolu na temelju koje se obrada odvija, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka, (3) ispitanik na kojeg se osobni podaci odnose prigovara obradi, a ne postoje prevladavajući pravni razlozi njihove obrade, (4) osobni podaci obrađeni su nezakonito.

Ispitanik na kojeg se osobni podaci odnose ima pravo zahtijevati od Društava da ograniče obradu kada postoji jedan od sljedećih slučajeva: (1) ispitanik na kojeg se osobni podaci odnose osporava točnost podataka, i to za razdoblje koje omogućuje Društvima provjeru točnosti osobnih podataka, (2) obrada je nezakonita i ispitanik na kojeg se osobni podaci odnose protivi se brisanju osobnih podataka i umjesto toga zahtijeva ograničenje njihove upotrebe, (3) Društvima više ne trebaju osobni podaci za potrebe obrade, ali ih ispitanik, na kojeg se odnose ti podaci, treba radi podnošenja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, (4) ispitanik, na kojeg se odnose osobni podaci, uložio je prigovor u vezi s obradom podataka dok se ne provjeri prevladavaju li opravdani razlozi za voditelja obrade nad razlozima ispitanika na kojeg se osobni podaci odnose.

Ispitanik svoja prava u oba Društva ostvaruje podnošenjem zahtjeva. Zahtjev s odgovarajućom identifikacijom šalje se na adresu elektroničke pošte manager@zg-miramarska.clever-fit.com ili redovnom poštom na adresu CF Fitness d.o.o. Miramarska cesta 24a, 10000 Zagreb. O pojedinačnom zahtjevu ispitanika Društva će odlučiti najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimanja odgovarajućeg zahtjeva. U iznimnim slučajevima Društva mogu produžiti rok za donošenje odluke za najviše dva mjeseca, o čemu će ispitanika obavijestiti unutar prvog mjeseca od zaprimanja njegovog zahtjeva.

Nadzor nad zakonitošću obrade i zaštitom osobnih podataka u Republici Hrvatskoj provodi Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3 , 10000 Zagreb, adresa elektroničke pošte: ppi@pristupinfo.hr, na koju ispitanik ima pravo podnijeti prigovor u bilo kojem trenutku.

S obzirom na stalnu brigu o zaštiti Vaših podataka, moguće je da ćemo tijekom vremena mijenjati sadržaj ove obavijesti kako bismo je prilagodili stvarnom stanju i zakonskim zahtjevima. U slučaju većih promjena, poduzet ćemo odgovarajuće mjere kako bismo Vas na vrijeme i na odgovarajući način obavijestili o svim takvim izmjenama i dopunama.