Menü

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

ZA UPORABO FITNESA STUDIA CLEVER FIT

1. SKLENITEV POGODBE
1.1. Obseg storitev
CLEVER FIT fitnes nudi članu v času uradnih ur, ki so objavljene v obvestilu izobešenem v fitnesu, storitve določene v članski pogodbi, proti dogovorjenemu plačilu. Uporaba opreme CLEVER FIT fitnesa je dovoljena le z veljavnim članstvom.
1.2. Dodatne storitve
Za dodatno ponujene proizvode in storitve, kot denimo uporabo tušev, solarijev, bara s pijačami, bara s proteinskimi napitki ali prostora za vodene vadbe lahko CLEVER FIT fitnes v primeru njihovega koriščenja zaračuna dodatne pristojbine oz. stroške.
1.3. Mladostniki
Za mladostnike, mlajše od 18 let, je članstvo v CLEVER FIT fitnesu možno le s podpisano izjavo o soglasju staršev ali skrbnikov. Treniranje je dovoljeno od 14.leta naprej. Članom starosti do 16. let je dovoljeno trenirati samo v spremstvu svojega zakonitega zastopnika ali osebnega trenerja. Od 16. leta starosti je treniranje dovoljeno brez spremstva.

2. MEDIJ ZA VSTOP
2.1. Pravica do dostopa do fitnesa
Član prejme ob sklenitvi članstva medij za vstop (člansko zapestnico), ki mu omogoča vstop v CLEVER FIT fitnes. Brez medija za vstop, ki ga mora imeti član pri sebi, lahko CLEVER FIT fitnes članu prepove vstop v CLEVER FIT fitnes in tudi uporabo rezerviranih dodatnih storitev, če član svoje istovetnosti ni izkazal na drugačen način ali če obstoja veljavnega članstva ni mogoče ugotovitvi na drugačen način.
2.2. Pristojbina za prvo izdajo
Za prvo izdajo medija za vstop se zaračuna pristojbina v višini 39,90 EUR.
2.3. Ravnanje z medijem za vstop
Član mora skrbeti za varno hrambo svojega medija za vstop in v primeru izgube medija, mora izgubo nemudoma sporočiti CLEVER FIT fitnesu. Po naznanitvi izgube se blokira morebitna plačilna funkcija medija za vstop.
2.4. Neprenosljivost članskih pravic
Članstvo v CLEVER FIT fitnesu je osebno in ga ni mogoče prenesti. Član se zavezuje, da bo medij za vstop, ki mu je bil izročen, uporabljal le osebno in ga ne bo prepustil tretjim osebam. Če član ravna v nasprotju s tem tj. da medij za vstop vede in hote prepusti tretji osebi, s čimer ji omogoči dostop, lahko CLEVER FIT fitnes izda prvo opozorilo članu in ob nadaljnjih kršitvah nemudoma prepove vstop v naše prostore in prekine članstvo.
2.5. Nova izdaja medija za vstop
Za vsako novo izdajo medija za vstop, ki je potrebna zaradi izgube ali poškodovanja medija za vstop iz krivdnih razlogov na strani člana, se plača pristojbina za aktivacijo v višini 19,90 EUR. Ob ponovnem vpisu se prav tako plača pristojbina za aktivacijo medija za vstop (članske zapestnice) v višini 19,90 EUR.
2.6. Negotovinsko plačilo z medijem za vstop
CLEVER FIT fitnes ima pravico uvesti negotovinski plačilni promet za vse proizvode in storitve, ki jih CLEVER FIT fitnes nudi dodatno poleg pogodbeno dogovorjenih storitev. Če CLEVER FIT fitnes to možnost uporabi, lahko član ponujene proizvode in storitve koristi tudi brezgotovinsko prek medija za vstop. Med trajanjem pogodbe član zneska dobroimetja, naloženega na mediju za vstop, ne more prenesti nazaj na svoj tekoči račun oz. zahtevati izplačilo vplačanega dobroimetja.

3. UPORABA FITNESA
3.1. Hišni red
Pri uporabi CLEVER FIT fitnesa za člana velja tamkajšnji hišni red. Hišni red vsebuje zlasti pravila glede dovoljene uporabe aparatov kot tudi CLEVER FIT fitnesa ter pravila glede varstva pravic drugih članov. Osebje je pooblaščeno, da v posameznem primeru da navodila, če je to potrebno za ohranjanje rednega delovanja fitnesa, reda in varnosti ali spoštovanje hišnega reda. Član ne sme izvajati svojih trenerskih storitev v kolikor za izvajanje le-teh ni dogovorjen z vodjo studia. Član mora upoštevati vsa navodila, v primeru hujših kršitev npr. napadih, grožnjah, žalitvah, spolnem nadlegovanju, tatvini itd., lahko CLEVER FIT fitnes najprej izda opozorilo članu. V kolikor pride do ponovne kršitve, lahko CLEVER FIT fitnes takoj pisno odpove pogodbo članu.
3.2. Uporaba garderobnih omaric
V CLEVER FIT fitnesu so na voljo omarice, ki jih je mogoče zakleniti. Omarice lahko član uporablja le v času njegove navzočnosti v fitnesu. CLEVER FIT fitnes lahko napolnjene omarice odpre in izprazni, če se slednje uporabljajo zunaj časa navzočnosti.
3.3. Uporaba parkirnih mest za stranke
Parkirna mesta za stranke, ki jih daje CLEVER FIT fitnes na voljo, lahko član uporablja izključno v času njegove navzočnosti v fitnesu. CLEVER FIT fitnes lahko izdaja parkirne kartice, ki jih mora član v vozilu namestiti na vidno mesto. Če so parkirna mesta zasedena, ne da bi bil član navzoč v fitnesu kot tudi, če parkirna kartica v osebnem vozilu ni nameščena na vidnem mestu, lahko CLEVER FIT fitnes naroči plačljivo storitev vlečne službe.

4. OBVEZNOSTI ČLANA
4.1. Spremstvo in mladoletne osebe
Spremstvo drugih oseb, tudi otrok je dovoljeno le ob izrecnem predhodnem dovoljenju fitnesa. Živali so prepovedane.
4.2. Kršitev obveznosti v zvezi z vedenjem
Član mora spoštovati predpise hišnega reda in izpolniti obveznosti v zvezi z vedenjem v skladu s splošnimi pogoji poslovanja, ki so mu bili predložene. Če član večkrat in kljub opozorilu krši dodatne pogodbene obveznosti iz naslova članstva, lahko CLEVER FIT fitnes poda pisno izredno odpoved članske pogodbe.
4.3. Sprememba osebnih podatkov
Član mora CLEVER FIT fitnesu nemudoma sporočiti spremembe pogodbeno pomembnih podatkov, kot so ime, naslov, bančna povezava itd. Član mora nositi stroške, ki CLEVER FIT fitnesu nastanejo, če mu član sprememb podatkov ne sporoči nemudoma.
4.4. Zdravstveno stanje
Član izjavlja, da nima zdravstvenih ali katerihkoli drugih težav, ki bi preprečevale vadbo v fitnesu, uporabo sanitarij in druge opreme v fitnesu. Če član zamolči bolezen ali drug zdravstveni razlog, ki je obstajal ob sklenitvi članske pogodbe, potem ne more predčasno odpovedati članske pogodbe ali iz tega razloga zahtevati izpolnitev kakršnihkoli obveznosti od CLEVER FIT fitnesa.

5. ZNESKI ČLANARINE IN PLAČILNE ZAMUDE
5.1. Zapadlost vadnine v plačilo
Dogovorjeni zneski vadnine in prva izdaja medija za vstop nastanejo s sklenitvijo članske pogodbe. Če je s članom dogovorjeno, da je treba skupno ceno plačati vnaprej v enkratnem znesku, je treba slednjo CLEVER FIT fitnesu plačati v sedmih dneh od podpisa pogodbe. Če enkratno plačilo ni dogovorjeno, lahko član zneske vadnine fitnesa plača v enakih mesečnih obrokih. Mesečne zneske vadnine je treba v tem primeru plačati vsakega 20. v mesecu za vsakokratni koledarski mesec. Pristojbino za upravljanje in prvo izdajo medija za vstop je treba v takem primeru CLEVER FIT fitnesu plačati skupaj s plačilom prvega zneska.
5.2. Stroški zavrnjenih transakcij
Če se fitnesu podeli trajni nalog, morajo član in tudi morebiten imetnik računa, ki ni član, poskrbeti za to, da je na navedenem tekočem računu v trenutku bremenitve potrebno kritje. V kolikor na računu člana ni potrebnih sredstev, je član dolžan CLEVER FIT fitnesu povrniti vse bančne stroške in stroške obdelave podatkov ter administrativne stroške CLEVER FIT fitnesa v skupni višini 1,00 EUR za posamezno neuspešno transakcijo.
5.3. Plačilne zamude
CLEVER FIT fitnes si v primeru zamude s plačilom pridržuje pravico članu zaračunati stroške pisnega opomina v višini 20,00 EUR. Navedeni strošek vključuje dejanski strošek izdelave in pošiljanja opomina s strani odvetnika CLEVER FIT fitnesa. V primeru zamude s plačilom CLEVER FIT fitnes članu obračuna zakonske zamudne obresti od dneva zamude do dneva plačila. V primeru plačilne zamude lahko CLEVER FIT fitnes začasno članu prepove uporabo storitev do dneva plačila.
5.4. Skupna zapadlost
Če je s članom dogovorjeno obročno plačilo zneskov članarine (točka 5.1.) in če član po lastni krivdi zamuja z najmanj dvema mesečnima zneskoma, zapade skupni znesek celotnega dolga ob koncu vsakega meseca takoj v plačilo. Enako velja v primeru izredne odpovedi članske pogodbe s strani CLEVER FIT fitnesa iz pomembnega razloga, zlasti v skladu s točkami 4.2., 6.4. kot 7.2.
5.5. Prepoved pobota in retencijska pravica
Član lahko pobot izvrši le z nespornimi in pravnomočno ugotovljenimi terjatvami, ki jih ima do CLEVER FIT fitnesa, ali uveljavlja retencijsko pravico.

6. TRAJANJE ČLANSTVA, MIROVANJE, ODPOVED
6.1. Začetno trajanje
Pogodba ALL IN se sklene za nedoločen čas. Pogodba začne veljati z dnem podpisa pogodbe, pri čemer se članu do konca tekočega meseca od dneva podpisa pogodbe obračuna sorazmerni delež vadnine. Pogodba BASIC se sklene za obdobje najmanj  12 mesecev. Pogodba začne veljati z dnem podpisa pogodbe, pri čemer se članu do konca tekočega meseca od dneva podpisa pogodbe obračuna sorazmerni delež vadnine. Pogodba se po 12. mesecih avtomatsko podaljša za naslednjih 6 mesecev, v kolikor ni bila s strani člana ali CF FITNESS odpovedana, skladno z določili te pogodbe. Stranki se izrecno dogovorita, da lahko vsaka stranka pogodbo sklenjeno za članstvo ALL IN oziroma pogodbo sklenjeno za članstvo BASIC v tekočem mesecu odpove s pisnim obvestilom poslanim po priporočeni pošti ali preko elektronskega sporočila ali na recepciji CF FITNESS z izpolnitvijo ustreznega obrazca, ki ga član prejme na recepciji CF FITNESS. Stranki se prav tako dogovorita, da pogodba za članstvo ALL IN oziroma pogodba za članstvo BASIC preneha veljati zadnjega dne v mesecu, skladno z izbiro paketa in določenim odpovednim rokom. Z dnem prenehanja pogodbe članu preneha članstvo v CF FITNESS. Član mora takšno izjavo podati pisno z navedbo imena, priimka in članske številke, bodisi na recepciji s podpisom obrazca bodisi s sporočilom na e-mail naslov office@lj.clever-fit.com bodisi preko priporočene pošte, in sicer priporočeno na naslov Vilharjeva 36, 1000 Ljubljana. Izjava se v primeru pošiljanja preko pošte šteje za pravočasno, če je, odposlana v dogovorjenem odpovednem roku priporočeno na prej navedeni naslov, kar član dokazuje s poštnim potrdilom.
6.2. Podaljšanje pogodbe
Pogodba ALL IN se sklene za nedoločen čas. Pogodba začne veljati z dnem podpisa pogodbe, pri čemer se članu do konca tekočega meseca od dneva podpisa pogodbe obračuna sorazmerni delež vadnine. Pogodba BASIC se sklene za obdobje najmanj  12 mesecev. Pogodba začne veljati z dnem podpisa pogodbe, pri čemer se članu do konca tekočega meseca od dneva podpisa pogodbe obračuna sorazmerni delež vadnine. Pogodba se po 12. mesecih avtomatsko podaljša za naslednjih 6 mesecev, v kolikor ni bila s strani člana ali CF FITNESS odpovedana, skladno z določili te pogodbe. Stranki se izrecno dogovorita, da lahko vsaka stranka pogodbo sklenjeno za članstvo ALL IN oziroma pogodbo sklenjeno za članstvo BASIC v tekočem mesecu odpove s pisnim obvestilom poslanim po priporočen pošti ali preko elektronskega sporočila ali na recepciji CF FITNESS z izpolnitvijo ustreznega obrazca, ki ga član prejme na recepciji CF FITNESS. Stranki se prav tako dogovorita, da pogodba za članstvo ALL IN oziroma pogodba za članstvo BASIC preneha veljati zadnjega dne v mesecu, skladno z izbiro paketa in določenim odpovednim roko. Z dnem prenehanja pogodbe članu preneha članstvo v CF FITNESS.
6.3. Izredna odpoved
Člansko pogodbo lahko obe pogodbeni stranki izredno odpovesta iz pomembnih razlogov. Pomembni razlogi, zaradi katerih lahko CLEVER FIT fitnes izredno odpove člansko pogodbo, so sprememba stalnega prebivališča v primeru, da je novo stalno prebivališče člana oddaljeno več kot 50 km od najbližjega CLEVER FIT studia, ali nepredvidljive zdravstvene okoliščine, ki članu onemogočajo vadbo v fitnesu. Izredna odpoved se ureja zgolj na podlagi posredovane ustrezne dokumentacije.
6.4. Mirovanje članstva
Namesto izredne odpovedi članske pogodbe lahko članska pogodba preide sporazumno za vnaprej določeno obdobje v mirovanje. Mirovanje pri ALL IN pogodbi se lahko nastavi za obdobje dveh mesecev, od prvega do zadnjega dneva v mesecu.
Trajanje pogodbenega razmerja se podaljša za obdobje mirovanja. BASIC pogodba ne vključuje možnosti mirovanja.
6.5. Izjava volje glede nepodaljšanja pogodbe
Odpoved mora biti podana pisno v navedenem odpovednem roku. Član mora izjavo, da ne želi podaljšanja pogodbe podati pisno z navedbo imena, priimka in članske številke, bodisi na recepciji s podpisom obrazca bodisi s sporočilom na e-mail naslov office@lj.clever-fit.comn bodisi preko priporočene pošte, in sicer priporočeno na naslov Vilharjeva 36, 1000 Ljubljana. Izjava se v primeru pošiljanja preko pošte šteje za pravočasno, če je, odposlana v dogovorjenem odpovednem roku priporočeno na prej navedeni naslov, kar član dokazuje s poštnim potrdilom.

7. PREPOVEDANE SNOVI V CLEVER FIT FITNESS
7.1. Prepovedane snovi
V CLEVER FIT fitnesu ni dovoljeno kaditi in uživati alkoholnih pijač ali drog. Poleg tega član v fitnesu ne sme vnašati zdravil, ki se izdajajo na recept in ki niso namenjena osebni in s strani zdravnika predpisani uporabi člana, in/ali drugih sredstev, ki naj bi povečale telesno zmogljivost člana (npr. anaboliki). Enako član v fitnesu ne sme proti plačilu ali brezplačno takih sredstev ponujati tretjim osebam, jim jih priskrbeti, prepustiti ali jim kako drugače omogočati dostop do njih.
7.2. Posledice kršitve
Če član ravna v nasprotju s točko 7.1., tj. v CLEVER FIT fitnesu vede in hote uživa prepovedane snovi ali jih posreduje tretjim osebam, lahko CLEVER FIT fitnes najprej izda opozorilo članu. V kolikor pride do ponovne kršitve, lahko CLEVER FIT fitnes takoj pisno odpove pogodbo članu.

8. OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Za izgubo ali poškodovanje s seboj prinesenih oblačil, dragocenosti in denarja CLEVER FIT fitnes ne prevzema nobene odgovornosti, razen če gre za izgubo ali poškodovanje, ki je posledica hudo malomarnega ali naklepnega ravnanja. Izključena je odgovornost fitnesa za lažjo malomarnost. To ne velja za škodo iz naslova kaznivih dejanj zoper življenje, telo ali zdravje kot tudi kršitev bistvenih pogodbenih obveznosti, ki so posledica malomarne kršitve obveznosti s strani fitnesa ali njegovega zaposlenega.

9. VARSTVO PODATKOV
9.1. Shranjevanje podatkov
CLEVER FIT fitnes zbira, shranjuje, obdeluje in uporablja osebne podatke člana v skladu z izjavo o varstvu osebnih podatkov, do katere lahko dostopate preko https://www.clever-fit.com/si-sl/ in v prostorih fitnesa. S podpisom članske pogodbe član potrjuje, da se je seznanil z vsebino izjave o varstvu podatkov.
9.2. Videonadzor
CLEVER FIT fitnes je varovan z videonadzorom. Nadaljnje informacije o videonadzoru lahko dobite v naši izjavi o varstvu osebnih podatkov, do katere lahko dostopate preko https://www.clever-fit.com/si-sl/ in v prostorih fitnesa.
9.3. Neposredno trženje
Za namen obveščanja o posebnih ponudbah, informacijah s popusti, akcijah, dogodkih in novostih v našem studiu (komercialna sporočila) bomo v skladu s 158. členom ZEKom-1 uporabili vaš e-poštni naslov, ki smo ga pridobili od vas kot člana oziroma kupca naših storitev ali izdelkov, v kolikor uporabe vašega e-poštnega naslova za ta namen niste zavrnili. Nadaljnje informacije o neposrednem trženju najdete v naši izjavi o varstvu osebnih podatkov, do katere lahko dostopate preko https://www.clever-fit.com/si-sl/ in v prostorih fitnesa.

10. KONČNE DOLOČBE
10.1. Kontakt
Član izrecno soglaša, da mu CLEVER FIT fitnes pošilja na njegov elektronski naslov, kot je naveden v članski pogodbi, vsa obvestila in opomine. V primeru spremembe ali ukinitve elektronskega naslova, mora član te spremembe takoj sporočiti fitnesu.
10.2. Spremembe splošnih pogojev poslovanja
CLEVER FIT fitnes ima pravico pričujoče splošne pogoje poslovanja v prihodnosti spremeniti. Spremembe začnejo veljati, ko fitnes opozori na spremembe, se lahko član z njimi seznani in slednjim ne ugovarja v dveh tednih po prejemu obvestila o spremembah. V primeru ugovora ima fitnes pravico do odpovedi članske pogodbe vsakokrat na zadnji dan v mesecu.
10.3. Neveljavnost posameznih določb
Če je eno ali več določil te pogodbe neveljavno ali to postane, ostajajo pogodba kot njena preostala določila še naprej nespremenjena v veljavi.
10.4. Udeležba pri reševanju spora
CLEVER FIT fitnes ni zavezan k izvedbi postopka izvensodnega reševanja potrošniških sporov v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov („ZIsRPS, Ur. l. RS, št. 81/15) ali k udeležbi v njem, in ne priznava pristojnosti nobenega ponudnika izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

11. ČLANSTVO SKLENJENO PREKO SPLETA
11.1. Dodatni pogoji
V primeru, ko se članska pogodba sklene preko spletne prijave je pogodba veljavno sklenjena ob pritisku na potrditveno povezavo »Potrdi«.
Člansko pogodbo in splošne pogoje poslovanja, s katerimi se je član seznanil že pred sklenitvijo članske pogodbe, prejme član na elektronski naslov, ki ga je posredoval fitnesu ob sklenitvi članstva. Član se zavezuje, da je podal veljaven elektronski naslov, ki ga fitnes lahko uporabi za komunikacijo s članom.
11.2. Pravica do odstopa od članske pogodbe sklenjene preko spleta
Član ima pravico, da v 14 dneh od datuma sklenitve članstva preko spleta, kadarkoli brez razloga odstopi od članske pogodbe. Odstopni rok začne teči z dnem sklenitve članstva. V primeru odstopa od pogodbe po prejšnjem členu je član z nedvoumno izjavo o odstopu dolžan obvestiti fitnes pisno s priporočenim pismom ali poslanim obvestilom na elektronski naslov office@lj.clever-fit.com. Šteje se, da je član podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od članske pogodbe.
11.3. Posledice odstopa od članske pogodbe
V primeru odstopa od članske pogodbe CF FITNESS najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila, v kolikor naše storitve niso bile koriščene. Po podani odstopni izjavi ni več možno koristiti storitev fitnesa.